Főoldal » Archív » Újabb vádemelés a nyíregyházi „cégtemető” ügyében

Közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész azt a nyír­egy­há­zi ügy­vé­det és tár­sa­it, akik a vád­irat sze­rint össze­sen 19 cég „eltün­te­té­sé­ben” vet­tek részt.

Az ügy­véd és tár­sai ellen a Nyír­egy­há­zi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2016 már­ci­u­sá­ban már vádat emelt 49 cég ukrán állam­pol­gá­rok­nak való szín­lelt átját­szá­sa miatt, ami a 2013. előt­ti idő­sza­kot érintette.

A mos­ta­ni vád­irat a 2013-2014-ben elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­ről szól, de a mód­szer ugyan­az volt. A vád­irat lénye­ge sze­rint az ügy­véd­nél jelent­kez­tek azok a magyar cég­tu­laj­do­no­sok, akik sze­ret­tek volna meg­sza­ba­dul­ni a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­tól úgy, hogy a cégek vagyo­nát, köny­ve­lé­si ira­ta­it tény­le­ge­sen nem adták át az új ukrán tulaj­do­no­sok­nak, akik­nek nem is állt szán­dé­ká­ban meg­vá­sá­rol­ni és működ­tet­ni eze­ket a vál­lal­ko­zá­so­kat. Az ügy­le­tért és az okira­tok elké­szí­té­sé­ért az eladók az ügy­véd­nek fizet­tek, aki ebből jut­ta­tott a tár­sa­i­nak és az ukrán vevők­nek is.

Az ügy­véd egyik tár­sá­nak a fel­ada­ta az volt, hogy fel­ku­tas­son olyan ukrán sze­mé­lye­ket, akik haj­lan­dók a nevük­re venni cége­ket, illet­ve olyan is elő­for­dult, hogy átme­ne­ti­leg – amíg nem talál­tak meg­fe­le­lő kül­föl­dit – ő maga lett az ügy­ve­ze­tő. Egy másik vád­lott pedig az ügy­véd kéré­sé­re meg­en­ged­te, hogy az ukrá­nok­hoz került cégek szék­he­lye az ő laká­sá­ban legyen, noha ott tény­le­ge­sen soha nem működ­tek ezek a vállalkozások.

A fen­ti­ek ered­mé­nye az lett, hogy a magyar cég­nyil­ván­tar­tás valót­lan ada­to­kat tar­tal­maz a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok kép­vi­se­lő­i­ről és székhelyeiről.

A koráb­bi ügy miatt jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő ügy­vé­det és két tár­sát több rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész, és velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás, vala­mint fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Bör­tön­bün­te­tés az indít­vány egy több­szö­rö­sen bün­te­tett magyar eladó­val szem­ben is, míg két ukrán vevő­re eny­hébb intéz­ke­dést kért az ügyész.

Nyír­egy­há­za, 2016. októ­ber hó 24. nap­ján 

Dr. Zsí­ros Zsolt

cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

főügyész