Főoldal » Archív » Újabb vádemelés az ún. Alstom-ügyben

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett, gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult dol­go­zó­já­nak köte­les­sé­ge meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy újabb sze­mély ellen a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken.

A Leg­főbb Ügyész­ség által 2016. szep­tem­ber 16-án a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség hatás­kö­ré­be utalt bűn­ügy­ben met­ró­ko­csik szál­lí­tá­si szer­ző­dé­se­i­vel kap­cso­la­tos kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folyt nyo­mo­zás.

Az ügyész­ség hat sze­mélyt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként az ügy­ben, majd 2019. ápri­lis 10-én négy sze­mély ellen emelt vádat, míg két gya­nú­sí­tott ese­té­ben az eljá­rás elkü­lö­ní­té­sé­ről és fel­füg­gesz­té­sé­ről hatá­ro­zott.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2019. júli­us 11-én ezen egyik sze­mély ese­té­ben a bün­te­tő­el­já­rást foly­tat­ta és a mai napon vádat emelt elle­ne, egy­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy ügyét a bíró­ság egye­sít­se a koráb­bi vád­eme­lés alap­ján indult alap­ügy­höz.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vesz­te­ge­tés for­rá­sát fik­tív tanács­adói szer­ző­dé­sek­kel biz­to­sí­tó ügy­let­be bevont gaz­da­sá­gi tár­sa­ság tulaj­do­no­sa és tény­le­ges irá­nyí­tó­ja a vád­lott volt, aki az így meg­szer­zett vesz­te­ge­té­si pénz továb­bí­tá­sá­ban, átadá­sá­ban köz­re­mű­kö­dött.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-az-un-alstom-ugyben/