Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Újra közterületen verekedett a korábban életveszélyt okozó testi sértésért elítélt férfi - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban emelt vádat azzal a huszon­éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, akit egy olyan jel­le­gű bán­tal­ma­zás miatt állí­tot­tak bíró­ság elé, ami­lyen miatt koráb­ban már meg­jár­ta a börtönt.

A ren­de­zet­len élet­vi­te­lű vád­lott Kapos­vár köz­pont­já­ban sétált egyik isme­rő­sé­vel, aki­vel vitáz­ni kez­dett, majd két alka­lom­mal ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, akit az első ütés a jobb szeme alatt, a máso­dik ütés pedig az orrán talált el. A fér­fi­nak a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben eltö­rött az orr­csont­ja, ille­tő­leg a jobb járom­ív kör­nyé­kén - pápa­szem­be­vér­zés­sel kísér­ten - repesz­tett seb­zé­se ala­kult ki.

A vád­lott­nak nem ez volt az első kirí­vó­an erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nye, ugyan­is a Somogy Megyei Főügyész­ség még 2016-ban vádat emelt elle­ne élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt, mivel akkor is a nyílt utcán, külö­nö­sebb előz­mény nél­kül olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta egyik isme­rő­sét, hogy annak több­szö­rös arc­csont­tö­ré­se kelet­ke­zett és élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. A fér­fit akkor 4 év 10 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a bíró­ság, mely­ből 2021 ele­jén szabadult.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a mos­ta­ni bűn­ügy­ben a bíró­ság elé állí­tás kere­té­ben meg­tar­tott tár­gya­lá­son a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit, aki­vel szem­ben 2 év bör­tön­bün­te­tést és 3 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki. Az íté­le­tet az ügyész­ség tudo­má­sul vette.