Főoldal » Hírek » Újra rabolt az erőszakos többszörös visszaeső - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé egy erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több­szö­rö­sen bün­te­tett 32 éves fér­fit, aki egy hét­tel ezelőtt egy angyal­föl­di tár­sas­ház­ban meg­tá­ma­dott és kira­bolt egy fér­fit, majd a mene­kü­lő sér­tet­tet és egy védel­mé­re kelt másik fér­fit is bán­tal­ma­zott. A bíró­ság első­fo­kon 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, az ügyész­ség azon­ban súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett.

A vád sze­rint a ter­helt 2022. szep­tem­ber 28-án dél­után, itta­san, egy XIII. kerü­le­ti tár­sas­ház folyo­só­ján meg­szó­lí­tot­ta az éppen tele­fo­ná­ló sér­tet­tet azzal, hogy adjon neki 1.000 Ft-ot. Ami­kor a férfi meg­kér­dez­te, hogy mégis milyen okból adna neki pénzt, a vád­lott ököl­lel szá­jon ütöt­te őt. A sér­tett ekkor mene­kül­ni kez­dett a tár­sas­ház kijá­ra­ta felé, a vád­lott azon­ban utána ment, majd a ruhá­já­nál fogva meg­ra­gad­ta, és rán­gat­ni kezd­te a fér­fit azzal a fel­szó­lí­tás­sal, hogy most már 5.000 Ft-ot kell neki adnia. A vád­lott a sza­ba­dul­ni pró­bá­ló sér­tet­tet ezután még több­ször meg­ütöt­te. Az agresszív táma­dás és bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra a sér­tett a nála lévő, össze­sen 6.500 Ft kész­pénzt átad­ta a vád­lott­nak.

A sér­tett ezután kisza­ladt a tár­sas­ház­ból, táma­dó­ja azon­ban utána futott, és ami­kor utol­ér­te, tovább bán­tal­maz­ta őt, amely­nek követ­kez­té­ben a férfi a föld­re került, és segít­sé­gért kia­bált. A sér­tett kia­bá­lá­sá­ra fel­fi­gyelt egy közel­ben dol­go­zó férfi, aki a segít­sé­gé­re sie­tett, meg­pró­bál­ta távol tar­ta­ni a táma­dót a sér­tet­től, ennek érde­ké­ben közé­jük állt. A vád­lott ekkor kia­bál­ni kez­dett a sér­tett védel­mé­re kelt fér­fi­val, majd több­ször meg­ütöt­te és meg­rúg­ta őt. A táma­dást látva, a férfi közel­ben tar­tóz­ko­dó kol­lé­gái is oda­sza­lad­tak segí­te­ni, akik az agresszív táma­dót a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tar­tot­ták.

A rab­lás sér­tett­jé­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben fel­re­pedt a szája, a védel­mé­re kelt férfi azon­ban a táma­dás során nem sérült meg.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az őri­zet­be vett 32 éves fér­fit - még az őri­zet tar­ta­ma alatt - 72 órán belül, gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé. A vád­lott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt koráb­ban már több­ször ítél­ték vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a fér­fit vád­dal egye­ző­en, rab­lás bűn­tet­té­ben, vala­mint garáz­da­ság vét­sé­gé­ben bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt, mint erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esőt 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó.

A bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig elren­del­te.

Az íté­let nem jog­erős. Az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett.