Főoldal » Archív » Újságíróra támadt – gyorsított eljárásban ítélték el- A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség fel­jegy­zé­se alap­ján a bíró­ság a fér­fit vád­dal egye­ző­en, garáz­da­ság vét­sé­gé­ben és becsü­let­sér­tés vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnösnek.

A tény­ál­lás sze­rint a ter­helt 2016. szep­tem­ber 16-án egy III. kerü­le­ti bevá­sár­ló­köz­pont par­ko­ló­já­ban ész­re­vet­te az inter­ne­tes por­tál főszer­kesz­tő­jét, aki egy kol­lé­ga­nő­jé­vel együtt gya­lo­go­san haladt a mun­ka­he­lye felé. Az elkö­ve­tő ekkor utá­nuk eredt és a sér­tet­tet egy, a hozzá kap­csol­ha­tó inter­ne­tes olda­lon koráb­ban meg­je­lent cikk miatt trá­gár sza­vak­kal illet­te, majd hátul­ról tenyér­rel fejen ütöt­te. A sér­tett ekkor közöl­te a táma­dó­val, hogy fel fogja jelen­te­ni a rend­őr­sé­gen, aki ennek elle­né­re a szit­ko­zó­dást tovább foly­tat­ta, majd még egy­szer hátul­ról, tenyér­rel fejen ütöt­te, illet­ve egy alka­lom­mal leköp­te a sértettet.

 Az 57 éves fér­fit a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség – mivel annak tör­vé­nyi fel­té­te­lei adot­tak vol­tak – gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta, amely­nek ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíró­ság a fér­fit bűnös­nek mond­ta ki garáz­da­ság vét­sé­gé­ben és a becsü­let­sér­tés vét­sé­gé­ben, és ezért őt 6 hónap fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te, amely bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

A kihir­de­tett íté­let a mai napon jog­erő­re emelkedett.

Buda­pest, 2016. szep­tem­ber 28.

Dr. Ibo­lya Tibor

fővá­ro­si főügyész

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye