Főoldal » Hírek » Újszülött gyermekét tette a hulladék közé - vádemelés - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki újszü­lött gyer­me­két egy zsák­ba tette, majd a lom­ta­la­ní­tás­ra kitett hul­la­dék közé rejtette.

A vád­irat sze­rint a férfi 2001 óta élt együtt az ügy sér­tett­jé­nek any­já­val. Együtt nevel­tek öt gyer­me­ket Péte­ri­ben talál­ha­tó ott­ho­nuk­ban, akik­ből kettő közös volt, három a nő előző kap­cso­la­tá­ból szár­ma­zott. A nővel koráb­bi ter­hes­sé­ge alatt is elő­for­dult, hogy nem ész­lel­te magán annak jele­it csak egé­szen későn, rövid idő­vel a szü­lés előtt.

A férfi és a nő pár­kap­cso­la­ta 2004-re meg­rom­lott, a férfi több ízben agresszí­ven visel­ke­dett és tett­le­ges­ség­re is több­ször sor került.

2004 szep­tem­be­ré­nek egyik haj­na­lán a nő hasi gör­csök­re ébredt. A tapasz­talt tüne­tek­ből rájött, hogy ismét ter­hes és való­szí­nű­leg meg­in­dult a szü­lés. A férfi ekkor másik szo­bá­ban aludt és csak a reg­ge­li mun­ká­ba készü­lő­dés során ment be oda, ahol a nő idő­köz­ben már meg­szül­te a gyer­me­kü­ket. Ész­lel­ve a tör­tén­te­ket a férfi fel­dü­hö­dött és trá­gár sza­vak­kal kérte szá­mon a nőt a gyer­mek miatt. A nő meg­pró­bál­ta csen­de­sí­te­ni a fér­fit és kérte, hogy hív­jon men­tőt, majd ezt köve­tő­en elment tisz­tál­kod­ni a fürdőszobába.

Ekkor a férfi egy pap­lan­hu­zat­ba teker­te az újszü­löt­tet, majd kivit­te az utcá­ra, ahol egy műanyag sze­me­tes­zsák­ba is bele­tet­te. Ezután, mivel az utcá­ban éppen lom­ta­la­ní­tás volt, az egyik hul­la­dék­ku­pac­ba rej­tet­te a zsá­kot. Vissza­tér­ve a házba nem mond­ta el a nőnek, hogy mit csi­nált, de meg­fe­nye­get­te, hogy ha bár­ki­nek szól a gyer­mek­ről, akkor őt megöli.

Az újszü­lött élet­te­len tes­tét még ugyan­ezen a napon, Péte­ri kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó sze­mét­te­le­pen, hasz­no­sít­ha­tó dol­gok után kuta­tó sze­mé­lyek talál­ták meg.

A gyer­mek ellá­tat­lan­ság, magá­ra­ha­gya­tott­ság és kihű­lés miatt vesz­tet­te éle­tét, amely­ben köz­re­ját­szott a sze­me­tes­zsák­ba cso­ma­go­lás­sal együtt járó leve­gő­el­hasz­ná­ló­dás, ful­la­dás is.

Mivel nem tud­ták azo­no­sí­ta­ni a hoz­zá­tar­to­zó­kat, ezért annak ide­jén az eljá­rást fel­füg­gesz­tet­ték. 2020-ban azon­ban DNS azo­no­sí­tás­sal sike­rült az ügy­ben áttö­rést elér­nie a Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Irodának.

A folya­mat­ba helye­zett eljá­rás során végül sike­rült fel­de­rí­te­ni az elkö­ve­tőt, aki ellen most a Pest Megyei Főügyész­ség tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­val kap­cso­la­tos rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-megolte-ujszulott-fiat