Főoldal » Hírek » Ukrán embercsempészek letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két kül­föl­di fér­fi­nak, aki­ket a héten 14 ille­gá­lis határ­át­lé­pő­vel a jár­mű­vük­ben értek tet­ten Csongrád-Csanád megyében.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két ukrán állam­pol­gár­sá­gú férfi Ruzsa tér­sé­gé­ben vett fel kis­te­her­au­tó­já­ba 14 kül­föl­dit, akik rövid­del azt meg­elő­ző­en isme­ret­len sze­mély­azo­nos­sá­gú kísé­rők segít­sé­gé­vel, ille­gá­li­san lép­tek be a szerb-magyar zöld­ha­tá­ron az ország terü­le­té­re. A jár­mű­vel a gya­nú­sí­tot­tak ezután az Euró­pai Unió belső terü­le­tei felé indul­tak, őket azon­ban köz­úti ellen­őr­zés során még a megyén belül igazoltatták.

A rend­őri intéz­ke­dés­kor a kis­te­her­au­tó utas-és cso­mag­te­ré­ben fel­fe­de­zett, magu­kat afgán állam­pol­gár­nak valló mig­rán­sok egyi­ke sem tudta iga­zol­ni a Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­sa jogszerűségét.

A járá­si ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát a szökés-elrejtőzés veszé­lyé­re vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indítványozta.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap idő­tar­tam­ra elrendelte.