Főoldal » Hírek » Üléssor sem volt abban az autóban, amivel halálos balesetet okozott egy férfi - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség halált okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a 30 éves fér­fi­val szem­ben, aki köz­le­ke­dés­re alkal­mat­lan gép­ko­csi­val, itta­san oko­zott halá­los bal­ese­tet Kapos­vár környékén.

A vád sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat – aki soha nem ren­del­ke­zett veze­tői enge­déllyel – köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­té­sek miatt ezi­dá­ig 15 alka­lom­mal von­ták fele­lős­ség­re. Ennek elle­né­re a férfi vásá­rolt egy köz­le­ke­dés­re alkal­mat­lan műsza­ki álla­pot­ban lévő sze­mély­gép­ko­csit, ami­vel a szom­szé­dos falu­ba köz­le­ke­dett, ahol eltá­vo­lí­tot­ta annak rend­szá­ma­it, majd két isme­rő­sé­vel ita­lo­zott. Az ittas álla­pot­ba került férfi fel­aján­lot­ta isme­rő­se­i­nek, hogy haza­vi­szi őket. A gép­ko­csi­ból azon­ban még a hátsó ülés­sor is hiány­zott, így a későb­bi sér­tett csak a pad­ló­le­mez­re tudott leül­ni, ille­tő­leg a hátsó ten­ge­lyen lévő gumi­ab­ron­csok elté­rő mére­tű­ek, min­tá­za­tú­ak és nagy mér­ték­ben elhasz­ná­ló­dot­tak voltak.

A vád­lott a két falu közöt­ti úton jóval a meg­en­ge­dett sebes­ség felett haladt, ezért az egyik kanyar­ban – ahol az út alatt éppen egy patak folyt át - elvesz­tet­te az ural­mát az autó felett, mellyel előbb az útpad­ká­ra, majd a patak­ba tor­kol­ló füves réz­sü­re haladt, ahol a gép­ko­csi több­ször meg­for­dult a ten­ge­lye körül, végül pedig a patak beton árok­part­já­nak ütkö­zött. A hátul rög­zí­tés nél­kül utazó sér­tett az ütkö­zés követ­kez­té­ben a hátsó ablak­nak csa­pó­dott, majd azt kitör­ve a beton árok­part­ra zuhant.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy egy hónap­pal később a kór­ház­ban bele­halt a sérü­lé­se­i­be. Az autó jobb olda­li első utasa könnyebb sérü­lé­se­ket szerzett.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a jelen­leg más ügy­ben elzá­rás bün­te­té­sét töltő vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.