Főoldal » Archív » Uniós támogatásokra csalt ki pénzt – letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nek, aki töb­bek között nem léte­ző uniós és álla­mi támo­ga­tá­sok­ra hivat­koz­va több tíz mil­lió forin­tot csalt ki a sértettektől.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2016 feb­ru­ár­ja és 2018 júli­u­sa között 11 sér­tet­től kért köl­csön pénzt uniós támo­ga­tá­sok­ra, álla­mi támo­ga­tá­sok­ra, ille­tő­leg álta­la meg­va­ló­sí­tan­dó beru­há­zá­sok­ra. A sér­tet­tek között volt, aki több mint 40 mil­lió forin­tot adott köl­csön a gya­nú­sí­tott­nak. A férfi a gyanú sze­rint a fenti idő­szak­ban mint­egy 120 mil­lió forin­tot kért köl­csön, ame­lyet a köl­csö­nök fel­vé­te­le­kor sem állt szán­dé­ká­ban vissza­fi­zet­ni, azok az okok, ame­lyek­re nézve a pén­ze­ket köl­csön­kér­te, valót­la­nok vol­tak, célja egye­dül a jog­ta­lan haszon­szer­zés volt.

Az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét, figye­lem­mel sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­re, vala­mint arra, hogy elle­ne hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek miatt már több bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon meg­tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.