Főoldal » Hírek » Unokázós csalásokra szakosodott a bűnszervezet – fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li minő­sí­tett csa­lás és pénz­mo­sás miatt vádat emelt egy un. „uno­ká­zós” csa­lá­sok­ra sza­ko­so­dott 6 tagú bűn­ban­dá­val szem­ben. A banda kül­föl­dön élő irá­nyí­tó­ja tele­fo­non magát idős áldo­za­ta­ik uno­ká­já­nak vagy uno­ka­öccsé­nek kiad­va, kita­lált tör­té­ne­tek­kel sür­gő­sen pénzt vagy ékszert kért a sze­ret­te­i­kért aggó­dó sér­tet­tek­től. Bűn­tár­sai az előre fel­osz­tott sze­re­pe­ik­nek meg­fe­le­lő­en a kicsalt érté­kek átvé­te­lé­ben, továb­bá kül­föld­re jut­ta­tá­sá­ban vet­tek részt.

A vád­irat sze­rint a három nőből és három fér­fi­ból álló, fel­adat­meg­osz­tá­son ala­pu­ló, kons­pi­ra­tí­van műkö­dő bűn­szer­ve­ze­tet az Egye­sült Király­ság­ban lete­le­pe­dett fóti férfi 2020 tava­szán hozta létre azért, hogy meg­él­he­té­sét „uno­ká­zós” csa­lá­sok­kal biz­to­sít­sa. A férfi „futár­ként” bevon­ta a koráb­bi fóti lakó­he­lyén meg­is­mert fér­fit és annak élet­tár­sát, akik továb­bi fóti és buda­pes­ti bűn­tár­sa­kat szer­vez­tek be. A kül­föl­dön élő férfi tele­fo­non egyez­te­tett a magyar­or­szá­gi elkö­ve­tés­ben kulcs­sze­re­pet ját­szó fóti isme­rő­se­i­vel, akik min­den csa­lás után lecse­rél­ték a tele­fon­ja­i­kat és a SIM kár­tyá­kat azért, hogy ne lelep­le­ződ­je­nek le.

A bűn­ban­da mód­sze­re az volt, hogy a kül­föld­ről irá­nyí­tó vád­lott veze­té­kes tele­fon­ju­kon idős­ko­rú, könnyen befo­lyá­sol­ha­tó embe­re­ket hívott fel . Magát az uno­ká­juk­nak vagy uno­ka­öccsük­nek kiad­va azt állí­tot­ta, hogy sze­mé­lyi sérü­lés­sel járó autó­bal­ese­tet oko­zott, mely­nek során egy nagy érté­kű gép­ko­csi­ban kár kelet­ke­zett. Az idős embe­rek sze­ret­te­i­kért érzett aggo­dal­mát kihasz­nál­va a vád­lott nagyobb össze­get kért a meg­té­vesz­tett sér­tet­tek­től az oko­zott kár ren­de­zé­sé­re azzal, hogy a pén­zért egy barát­ját fogja elkül­de­ni. Ha a sér­tett közöl­te, hogy nem áll ren­del­ke­zé­sé­re az összeg, a csaló férfi a pénz mel­lett még arany éksze­re­ket kért a borí­ték­ba tenni. Ezután a vád­lott tele­fo­non a sér­tett lakó­he­lye köze­lé­ben vára­ko­zó tár­sa­it áldo­za­tuk laká­sá­hoz irá­nyí­tot­ta, egy­ben infor­mál­ta őket a kita­lált tör­té­net­ről. A kicsalt érté­kek sike­res átvé­te­lét köve­tő­en a bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­ja intéz­ke­dett a pénz elosz­tá­sa és kül­föld­re jut­ta­tá­sa érde­ké­ben. Ebben két női vád­lott volt segít­sé­gé­re azzal, hogy pénz­kül­dő szol­gál­ta­tón keresz­tül a csa­lás­sal meg­szer­zett pénzt az Egye­sült Király­ság­ba utalták.

A trük­kös bűn­ban­da alig más­fél hóna­pos műkö­dé­se alatt főként Bács-Kiskun és Pest megyé­ben szed­te áldo­za­ta­it. Ez idő alatt öt idős ember­től össze­sen több mint 8,5 mil­lió forin­tot csal­tak ki. Továb­bi két sér­tet­tet azért nem ért kár, mert a kért 3-4 mil­lió forint helyett csak alig néhány száz­ezer forint­juk volt ott­hon. Bár a bűn­tár­sak ekkor is a közel­ben vár­ták a tele­fo­ná­lást bonyo­lí­tó veze­tő­jük uta­sí­tá­sát, ő bon­tot­ta a hívást.

Az ügyész­ség három fér­fit és egy nőt több­rend­be­li, bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a bíró­ság a sér­tet­tek pol­gá­ri jogi igé­nyét bírál­ja el. A meg­szer­zett pénz­össze­gek kül­föld­re jut­ta­tá­sá­ban köz­re­mű­kö­dő két női tár­suk­nak pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt kell felel­ni­ük. Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a rend­őr­sé­gi szem­lén készültek.