Főoldal » Archív » „Unokázós” csalókat tartóztattak le Kecskeméten- A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy nő és két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2020 júni­u­sá­ban Kecs­ke­mé­ten, Lajos­mi­zsén és Vas­vá­ron három idős asszony­tól akar­tak pénzt kicsal­ni azzal az ürüggyel, hogy a hoz­zá­tar­to­zó­ik bajba kerül­tek, két sér­tett fize­tett is a csalóknak.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak 2020. júni­us 16-án este fel­hív­tak egy 84 éves kecs­ke­mé­ti asszonyt, akit azzal a valót­lan tör­té­net­tel csap­tak be, hogy az uno­ká­ja bal­ese­tet szen­ve­dett. Elhi­tet­ték, hogy az unoka volt a hibás a bal­eset­ben és azért, hogy ne érte­sít­sék a rend­őr­sé­get, 3.700.000 forin­tot kér­tek az idős asszony­tól. Azt is állí­tot­ták, hogy az unoka a sérü­lé­se miatt rosszul van, nem tud sze­mé­lye­sen elmen­ni a pén­zért, de egy isme­rő­sét elkül­di érte. A becsa­pott idős sér­tett laká­sá­nál még aznap meg­je­lent az álné­ven bemu­tat­ko­zó nő gya­nú­sí­tott, aki­nek a sér­tett oda­ad­ta az összes, ott­hon tar­tott spó­rolt pén­zét, 2.300.000 forintot.

A gya­nú­sí­tot­tak még ugyan­ezen a napon hason­ló mód­szer­rel egy 79 éves lajos­mi­zsei asszonyt is meg­pró­bál­tak becsap­ni. Az egyik gya­nú­sí­tott a sér­tet­tet tele­fo­non fel­hív­ta és magát a sér­tett fiá­nak kiad­va azt akar­ta elhi­tet­ni, hogy a fia bal­ese­tet szen­ve­dett, a bal­eset része­sei meg akar­ják verni, ezért a sér­tett­nek azon­nal 2.400.000 Ft-ot kell fizet­nie, hogy ne bánt­sák. Miu­tán a sér­tett azt közöl­te, hogy neki össze­sen 300.000 forint­ja van, a csa­lók letet­ték a tele­font, így az asszonyt nem sike­rült meg­ká­ro­sí­ta­ni. A gya­nú­sí­tot­tak ugyan­ez­zel az „uno­ká­zós” mód­szer­rel 2020. júni­us 25-én egy 85 éves vas­vá­ri asszonyt is becsap­tak, a meg­té­vesz­tett idős sér­tett éksze­re­ket, vala­mint 100 euró és 700.000 forint kész­pénzt adott a csalóknak.

A kecs­ke­mé­ti nyo­mo­zók több más megye rend­őre­i­vel együtt­mű­köd­ve júni­us 25-én egy össze­han­golt akció során fog­ták el a gya­nú­sí­tot­ta­kat Veszp­rém megyé­ben. Az egyen­ru­há­sok a csa­ló­kat őri­zet­be vet­ték és 2 rend­be­li, nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te, vala­mint ugyan­ezen bűn­cse­lek­mény kísér­le­te miatt hall­gat­ták ki őket gya­nú­sí­tott­ként. A rend­őrök kez­de­mé­nyez­ték a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát is.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az őri­zet­be vett gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát, mert tar­ta­ni kell attól, hogy a gya­nú­sí­tot­tak a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, így külö­nö­sen az élet­ko­ruk miatt könnyen befo­lyá­sol­ha­tó idős sér­tet­te­ket meg­fé­lem­lí­te­nék, befo­lyá­sol­ná­nak, bizo­nyí­té­ko­kat sem­mi­sí­te­nek meg. Ezen kívül az ügyész­ség sze­rint a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fenn­áll, ugyan­is a gya­nú­sí­tot­tak a bűn­cse­lek­mé­nye­ket idős sér­tet­tek sérel­mé­re az ország külön­bö­ző pont­ja­in szer­ve­zet­ten, soro­zat jel­leg­gel, üzlet­sze­rű­en követ­ték el.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2020. júni­us 27-én az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve elren­del­te mind­há­rom gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tést a nő gya­nú­sí­tott tudo­má­sul vette, míg bűn­tár­sai fel­leb­bez­tek ellene.