Főoldal » Archív » Utast védő BKK-ellenőrt bántalmaztak - vádemelés

A vád­lot­tak elő­ször egy isme­ret­len fér­fi­val kerül­tek konf­lik­tus­ba, majd ezután egy török fér­fit és az őt véde­ni pró­bá­ló egyik BKK alkal­ma­zot­tat bán­tal­maz­ták, aki a fejét ért rúgás követ­kez­té­ben esz­mé­le­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint 2017. május 13-án az V. kerü­let, Deák Ferenc téri met­ró­alul­já­ró­ban az ügy négy vád­lott­ja közül hár­man elő­ször egy a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt fér­fi­val kerül­tek konf­lik­tus­ba. Az isme­ret­len férfi ennek során az egyik vád­lot­tat meg­ütöt­te. Ekkor meg­je­len­tek a vádlott-társak, hogy elég­té­telt vegye­nek a tár­su­kat ért sére­lem miatt. Elő­ször külön-külön, majd utána már mind­hár­man egy­szer­re ütöt­ték és rúg­ták a fér­fit, amely bán­tal­ma­zás­nak a BKK-ellenőrök, illet­ve biz­ton­sá­gi alkal­ma­zot­tak vetet­tek véget. A vád­lot­tak ezután távoz­tak a helyszínről.

Mind­ezek után érke­zett az alul­já­ró­ba a metró irá­nyá­ból egy török férfi, aki a BKK-ellenőröktől kért útba­iga­zí­tást. A vád­lot­tak – ekkor már negye­dik tár­suk­kal együtt - eköz­ben tér­tek vissza a hely­szín­re, és heve­sen muto­gat­tak a BKK alkal­ma­zot­tak irá­nyá­ba, majd ami­kor oda­ér­tek hoz­zá­juk, bele­kö­töt­tek a tőlük fel­vi­lá­go­sí­tást kérő utas­ba. Mind a négyen körül­vet­ték a fér­fit, vala­mint az őt véde­ni pró­bá­ló egyik BKK-ellenőrt, és dula­kod­ni kezd­tek velük. Ennek során töb­ben a föld­re kerül­tek, köz­tük az ellen­őr is, akit ekkor a vád­lot­tak egyi­ke olyan erő­vel rúgott fejen, hogy ő ennek követ­kez­té­ben esz­mé­le­tét vesz­tet­te. Kihasz­nál­va a hely­ze­tet, egy másik vád­lott a török fér­fit is föld­re lökte, és több­ször meg­ütöt­te ököl­lel a fejét. Bán­tal­ma­zá­sá­nak a többi BKK alkal­ma­zott vetett véget.

A négy táma­dót a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, a BKK-ellenőrt fejbe rúgó vád­lot­tat pedig emel­lett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel is vádolja.