Főoldal » Hírek » Utazó betörők elleni vádemelés Gyulán - videóval, fotókkal - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség 12 rend­be­li üzlet­sze­rű­en, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, 1 rend­be­li lopás vét­sé­ge és 2 rend­be­li kísér­le­te miatt emelt vádat egy buda­pes­ti és egy sátor­al­ja­új­he­lyi férfi – mind­ket­ten több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű­ek – ellen, akik laká­so­kat fosz­tot­tak ki ország­szer­te álkul­csok fel­hasz­ná­lá­sá­val, vala­mint zár­tö­rés­sel.

Az elkö­ve­tők előre meg­ál­la­pod­tak egy­más között abban, hogy az elkö­ve­tés során kinek mi a fel­ada­ta, és az ello­pott érté­ke­ket hogyan fog­ják elosz­ta­ni. A buda­pes­ti férfi házi­lag álkul­cso­kat készí­tett, vala­mint szer­szá­mo­kat is vásá­rolt, majd a szer­szá­mok­kal és az álta­la készí­tett álkul­csok­kal gya­ko­rolt azért, hogy a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén minél gyor­sab­ban tudja fel­tör­ni a zára­kat.  

A bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­né­re a buda­pes­ti férfi autó­já­val érkez­tek, az ello­pott érték­tár­gya­kat a gép­ko­csi­ba pakol­va szál­lí­tot­ták el. A ter­hel­tek első­sor­ban több­la­ká­sos lakó­töm­bö­ket válasz­tot­tak, ahol fel­tű­nés nél­kül tud­tak köz­le­ked­ni, illet­ve olyan idő­pon­tok­ban követ­ték el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket, ami­kor a lakók közül keve­sen, vagy egy­ál­ta­lán nem tar­tóz­kod­tak a ház­ban.

Az ingat­la­nok zár­szer­ke­ze­tét jel­lem­ző­en hamis kulcs hasz­ná­la­tá­val, két eset­ben pedig hen­ger­zár­tö­rés­sel a buda­pes­ti férfi nyi­tot­ta ki, majd az ingat­la­nok­ba társa ment be, ahol egy tás­ká­ba pakol­ta be a hely­szí­nen talált érték­tár­gya­kat, tipi­ku­san arany éksze­re­ket, órá­kat, par­fü­mö­ket és kész­pénzt. Eköz­ben a másik férfi kint maradt a folyo­són, és ha jött vala­ki, azt a csen­gő meg­nyo­má­sá­val jelez­te. Az ello­pott kész­pénzt a ter­hel­tek egy­más között fele-fele arány­ban elosz­tot­ták, az érték­tár­gya­kat pedig isme­ret­len sze­mé­lyek­nek érté­ke­sí­tet­ték.

A ter­hel­tek 2020 október-decemberben 12 lakás­ba tör­tek be ország­szer­te, töb­bek között Gyu­lán, Esz­ter­gom­ban, Tatán, Szé­kes­fe­hér­vá­ron, Győr­ben, Mis­kol­con, Vár­pa­lo­tán, Buda­pes­ten, Deb­re­cen­ben.

Egy kivé­tel volt: Tata­bá­nyán egy autó­al­kat­rész üzle­tet tör­tek fel, innen több mint 200.000, -Ft érték­ben lop­tak el motor­ola­jo­kat.  Volt olyan lakás, ahon­nan 14.000, -Ft érték­ben hoz­tak el érték­tár­gya­kat, de olyan is, ahon­nan három­mil­lió forint érték­ben; össze­sen több mint 12 mil­lió forin­tot zsák­má­nyol­tak a betö­ré­sek­kel.

A járá­si ügyész­ség a ter­hel­tek beis­me­ré­se ese­té­re mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­ma­zó vád­ira­tá­ban első­sor­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a terhel­tek letar­tóz­ta­tá­sát az ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig hosszab­bít­sa meg.

Az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a ter­hel­te­ket vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je, hatá­ro­zott időre tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és köte­lez­ze őket a pol­gá­ri jogi igényt érvé­nye­sí­tő sér­tet­tek kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re, ille­tő­leg a többi sér­tett részé­re oko­zott kár ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el velük szem­ben.

Az ügyész­ség indít­vá­nya arra is kiter­jedt, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg a ter­hel­tek fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó­ak, illet­ve a buda­pes­ti fér­fit a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is tilt­sa el. A nyo­mo­zás során igen jelen­tős, 7,2 M Ft össze­gű bűn­ügyi költ­ség kelet­ke­zett, ezt is a ter­hel­tek­nek kell majd meg­fi­zet­ni­ük.

A rend­őr­ség által az elfo­gás­ról készí­tett vide­ó­fel­vé­tel és a lefog­lalt esz­kö­zök­ről készült fény­ké­pek és az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megszakitott-sorozat-1