Főoldal » Archív » Utcai szóváltást követően halált okozó testi sértés – vádemelés

Meg­ütöt­te az ittas sér­tet­tet, aki elesett, beütöt­te a fejét, amely­be később bele­halt; a Fővá­ro­si Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 49 éves férfi 2017. novem­ber 20-án, a kora dél­utá­ni órák­ban a III. kerü­let, Mik­lós téren és kör­nyé­kén sétált a kutyá­i­val. A Har­rer Pál utcá­ban a férfi fel­fi­gyelt a 62 éves, ittas álla­pot­ban lévő sér­tett­re, aki az utcán vizelt. A vád­lott ezt szóvá tette a sér­tett­nek, ami miatt rövid szó­vál­tás­ba keve­red­tek egy­más­sal, majd a sér­tett elin­dult a Mik­lós tér irá­nyá­ba. Az azo­nos irány­ba tartó vád­lott kissé lema­rad­va követ­te. A 62 éves férfi útköz­ben han­go­san és trá­gár módon szi­dal­maz­ta a 49 éves fér­fit, aki fel­gyor­sít­va utol­ér­te, és foly­tat­ták a koráb­bi szó­vál­tá­su­kat.

A vita hevé­ben a vád­lott egy alka­lom­mal fejen ütöt­te a sér­tet­tet, aki hanyatt esett, beütöt­te a fejét, elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét.

A sér­tet­tet a men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol szak­sze­rű ellá­tást kapott, azon­ban a sérü­lé­se miatt 2018. ele­jén elhunyt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy a tipi­kus és sokak által egy­sze­rű indu­la­ti cse­lek­mény­nek tar­tott egy­sze­ri ütés is könnyen vég­ződ­het tra­gé­di­á­val.