Főoldal » Hírek » Ütlegelte, meglopta és pokollá tette szülei életét a gyermekük - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Hosszabb időn át tartó csa­lá­don belü­li erő­szak miatt emelt vádat az Egri Járá­si Ügyész­ség egy nyugat-bükki járá­si szék­he­lyen élő bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki egyéb bűn­cse­lek­mé­nye­ket is elkö­ve­tett tavaly a településen.

A vád­lott közö­sen élt szü­le­i­vel egy vidé­ki ház­ban, mely­nek egy külön­ál­ló szo­bá­ját lakta. A szo­ros roko­ni köte­lék elle­né­re már évek óta rossz volt a viszony közöt­tük, ami 2020 tava­szá­ra oda veze­tett, hogy a ter­helt rend­sze­re­sen zak­lat­ta, sőt bán­tal­maz­ta fel­me­nő­it. A 33 éves férfi nem csak meg­ölés­sel fenye­get­te és trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta mind­ket­tő­jü­ket, de az is elő­for­dult, hogy erő­szak­ra vete­me­dett velük szem­ben. Az apját több ízben meg­ütöt­te és meg­rúg­ta, az édes­any­ját pedig lök­dös­te, vagy ököl­lel, illet­ve karó­val ütle­gel­te. Hoz­zá­tar­to­zói ezért tavaly ápri­lis­ban ide­ig­le­ne­sen elhagy­ták a közös lakást, amit a vád­lott arra hasz­nált ki, hogy a lak­ré­szük­be jog­ta­la­nul beha­tol­va onnan elvi­gyen és isme­ret­len sze­mé­lyek­nek elad­jon jó pár beren­de­zé­si tár­gyat, töb­bek között a rádi­ót, a cent­ri­fu­gát, a kony­hai gáz­pa­lac­kot és még az étkész­le­tet is.

A bűn­cse­lek­mé­nyek sora a sér­tet­tek haza­tér­te után sem sza­kadt meg, az össze­fér­he­tet­len elkö­ve­tő tavaly ápri­lis végén a test­vé­rét és annak fele­sé­gét támad­ta meg az utcán, majd május­ban és júni­us­ban ide­ge­ne­ket fenye­ge­tett meg­ölés­sel a város külön­bö­ző pontjain.

A szü­lők fel­je­len­té­se nyo­mán meg­in­dult eljá­rás­hoz köt­he­tő­en az Egri Járás­bí­ró­ság 2020 őszén távol­tar­tást ren­delt el a vád­lot­tal szem­ben, mely­nek kere­té­ben arra köte­lez­te őt, hogy hagy­ja el a szü­lői házat és tar­tóz­kod­jon attól, hogy az any­já­val bár­mi­lyen módon érint­ke­zés­be lépjen.

A rend­őr­sé­gi nyo­mo­zás során beszer­zett bizo­nyí­té­kok alap­ján az Egri Járá­si Ügyész­ség most több­rend­be­li kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel és zak­la­tás vét­sé­gé­vel, ezen túl­me­nő­en lopás vét­sé­gé­vel, vala­mint garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt, aki­vel szem­ben a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a bün­te­tő bíró­ság ítél­je őt két év bör­tön­bün­te­tés­re és ugyan ennyi időre tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.