Főoldal » Archív » Üzletrészét ajánlotta fel megvételre – a kapott pénzzel Amerikába szökött

Csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy 35 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki több sze­mély­nek is eladás­ra kínál­ta üzlet­ré­szét, majd az így kicsalt több mint 10 mil­lió forint­tal a ten­ge­ren­túl­ra szökött.

A vád sze­rint a férfi 2012 októ­be­ré­ben egy álta­la üze­mel­te­tett zöld­sé­ges üzlet­ben lévő üzlet­ré­szé­nek 50 %-át aján­lot­ta fel meg­vé­tel­re az egyik sér­tett­nek 1 mil­lió 500 ezer forint fejé­ben. Azt is meg­ígér­te, hogy a tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó hasz­non is ilyen arány­ban fog­nak osztozni.

A vád­lott azon­ban a fér­fin kívül még továb­bi négy sér­tett­nek aján­lot­ta fel, hogy beve­szi őket meg­ha­tá­ro­zott kész­pénz meg­fi­ze­té­se ese­tén a zöld­sé­ges üzle­té­be tulaj­do­nos­társ­nak, melyért a sér­tet­tek­től 750 ezer és 3 mil­lió forint közöt­ti össze­ge­ket kért.

A kért pénz­össze­get a sér­tet­tek vala­mennyi eset­ben át is adták a vád­lott­nak, azon­ban ezt köve­tő­en az ígért üzlet­részt nem kap­ták meg, az üzlet­rész átru­há­zá­sa a vád­lott­nak nem is állt szán­dé­ká­ban és ennyi sér­tett részé­re az nem is lett volna lehetséges.

Az elkö­ve­tő a sér­tet­tek­től kicsalt több, mint 10 mil­lió forint­tal kül­föld­re, az Ame­ri­ka Egye­sült Álla­mok­ba távo­zott, a pénzt pedig tény­le­ge­sen a kül­föl­di lete­le­pe­dé­sé­nek meg­ala­po­zá­sá­ra szán­ta, jelen­leg New York­ban él.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség távol­lé­vő ter­helt­tel szem­ben emelt vádat, ugyan­is a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott fel­té­te­lek ese­tén a bün­te­tő­el­já­rás lefoly­ta­tá­sá­nak nem aka­dá­lya az, hogy a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó ter­helt elér­he­tet­len­né vált. Vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint az oko­zott kár meg­té­rí­té­sét indítványozta.