Főoldal » Hírek » V. László és társai korrupciós ügyében elhangzott perbeszédekről- tájékoztatás a sajtó számára

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben, veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által köte­les­ség­sze­gés­sel és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 2014. augusz­tus 21-én nyúj­tott be vád­ira­tot V. Lász­ló és 21 társa ellen a Fővá­ro­si Törvényszéken.

 A vesz­te­ge­té­si ügy tár­gya­lá­sa 2015-ben Deb­re­cen­ben kez­dő­dött, majd az eljá­rást – a tanács össze­té­te­lé­ben tör­tént vál­to­zás miatt – meg kel­lett ismé­tel­ni, ezért a tár­gya­lás­so­ro­zat 2019 őszén a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken kez­dő­dött újra.

A 2020. júli­us 14-én meg­tar­tott zárt tár­gya­lá­son az ügyész és a védők per­be­szé­det tar­tot­tak a bűnös­sé­gü­ket beis­me­rő és a tár­gya­lá­si joguk­ról lemon­dó vád­lot­tak vonatkozásában.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa vár­ha­tó­an a követ­ke­ző tár­gya­lá­si napon hir­det íté­le­tet ezen vád­lot­tak ügyében.

A tör­vény­szék Buda­pest, II. kerü­let Fő utca 70-78. szám alat­ti épü­le­té­ben 2020. júli­us 16-án 13 óra­kor kez­dő­dő tár­gya­lá­son a vád­kép­vi­se­le­tet ellá­tó ügyész a jog­nyi­lat­ko­za­tok meg­té­te­lét köve­tő­en a tár­gya­lás után, – mint kije­lölt eseti szó­vi­vő – érdek­lő­dés ese­tén a sajtó ren­del­ke­zé­sé­re áll.

 

Az ügy­ről tájé­koz­ta­tást dr. Kovács Kata­lin helyet­tes szó­vi­vő adhat.

Elér­he­tő­sé­gei: 06-30/756-56-64; e-mail: knyfou.sajto@mku.hu