Főoldal » Hírek » Vadaspark mellett ásta el a hulladékot - fotókkal - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki hosszabb időn keresz­tül egy vadas­park mel­lett ásta el az ártal­mat­la­ní­tás­ra átvett hulladékot.

A vád­irat sze­rint a férfi egy Pest megyei vadas­par­kot üze­mel­te­tő tár­sa­ság alkal­ma­zá­sá­ban állt. Papí­ron kise­gí­tő­ként dol­go­zott ott, de való­já­ban ő irá­nyí­tot­ta a tár­sa­ság tevé­keny­sé­gét. A tár­sa­ság a vadas­park mel­lett lévő mint­egy tizen­egy hek­tár­nyi terü­le­tet bérbe vette az ille­té­kes önkor­mány­zat­tól azzal, hogy ott vad­men­tő köz­pon­tot hoz­zon létre.

Ugyan­ezen tár­sa­ság szer­ző­dést kötött az egyik buda­pes­ti kerü­le­ti önkor­mány­zat­tal arra, hogy 2018 ápri­li­sá­tól az érin­tett kerü­let­ben ille­gá­li­san elhe­lye­zett zöld­hul­la­dé­kot és egyéb vegyes tele­pü­lé­si hul­la­dé­kot elszállítsa.

Emel­lett az elkö­ve­tő 2018 máju­sá­ban elvál­lal­ta egy a vadas­park köze­lé­ben lévő ipar­te­le­pen koráb­ban műkö­dő cég rak­tá­rá­nak kiürí­té­sét is, amely­ben veszé­lyes hul­la­dé­ko­kat is tárol­tak. A hul­la­dék veszé­lyes jel­le­gé­vel az elkö­ve­tő is tisz­tá­ban volt.

Ezután viszont a férfi az elszál­lí­tan­dó hul­la­dé­ko­kat nem az arra kije­lölt lera­kó­he­lyek­re vitet­te. Helyet­te a vadas­park mel­lett bérelt terü­le­ten mun­ka­gé­pek­kel göd­rö­ket ásott illet­ve ása­tott és azok­ba temet­te az átvett hul­la­dé­kot 2018 tava­szá­tól 2018 júni­us köze­pé­ig ter­je­dő időszakban.

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szemben.

A hely­szín fel­tá­rá­sá­ról a nyo­mo­zó ható­ság készí­tett képeket.