Főoldal » Archív » Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség a Damjanich utcai emberölés ügyében

A negy­ven­há­rom éves vád­lott tavaly május­ban egy VII. kerü­le­ti lakás­ban össze­szó­lal­ko­zott isme­rő­sé­vel, majd a vita hevé­ben egy kony­ha­kés­sel mell­ka­son szúr­ta a másik férfit.

A vád­lott 2017 máju­sá­ban szí­ves­sé­gi lakás­hasz­ná­ló­ként köl­tö­zött be a VII. kerü­let, Dam­ja­nich utcai lakás­ba. Az ingat­lan­ban ekkor már ott lakott egy, a tulaj­do­nos által koráb­ban befo­ga­dott nő, a vád­lott volt anyó­sa, és egy másik férfi, a későb­bi sér­tett, is. 

A három lakó és a lakás tulaj­do­no­sa 2017. május 20-án az esti órák­ban a lakás­ban tar­tóz­ko­dott, és mind­annyi­an alko­holt fogyasz­tot­tak. A vád­lott nem sok­kal később, már ittas álla­pot­ban, csa­lá­di ügyek miatt szó­vál­tás­ba keve­re­dett a másik ott lakó férfival. 

A vád sze­rint a vita hevé­ben a vád­lott a kony­ha­pult­ról magá­hoz raga­dott egy kony­ha­kést, és azzal mell­ka­son, szív­tá­jé­kon szúr­ta a másik fér­fit. A sér­tett a szú­rás után össze­esett, hozzá a lakás tulaj­do­no­sa hívta a mentőket. 

A sér­tett az elszen­ve­dett sérü­lé­sek követ­kez­té­ben rövid időn belül a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A sér­tett élete a hely­szín­re érke­ző szak­sze­rű orvo­si segít­ség elle­né­re sem volt meg­ment­he­tő, arra az azon­na­li orvo­si ellá­tás mel­lett is csak mini­má­lis esély lett volna. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.