Főoldal » Archív » Vádat emelt a Somogy Megyei Főügyészség a Kőrös Gusztáv Tibor által irányított bűnszervezet ügyében - videóval

A Somogy Megyei Főügyész­ség több rend­be­li vesz­te­ge­tést állít­va, hiva­ta­los sze­mé­lyi jel­leg szín­le­lé­sé­vel, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat Kőrös Gusz­táv Tibor­ral és 13 tár­sá­val szem­ben, akik közül tizen egy bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként vál­lal­ko­zók­tól csal­tak ki jelen­tős pénz­össze­ge­ket arra hivat­koz­va, hogy a pén­ze­ket pályá­za­tok elnye­ré­se érde­ké­ben hiva­ta­los sze­mé­lyek­nek jut­tat­ják. A főügyész­ség négy olyan vál­lal­ko­zó­val szem­ben is vádat emelt, akik ennek érdé­ben Kőrös Gusz­táv Tibor­nak vesz­te­ge­tés­re szánt pénzt juttattak. 

A szö­ve­vé­nyes és szer­te­ága­zó, csak­nem 7 ezer oldalt kite­vő bűn­ügy nyo­mo­zá­sát a szo­ros ügyé­szi és rend­őri együtt­mű­kö­dés ered­mé­nye­ként a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság az ügy mére­té­hez és össze­tett­sé­gé­hez képest gyor­san befejezte.

A vád­irat sze­rint Kőrös Gusz­táv Tibor I. rendű vád­lott 2017. évben egy hie­rar­chi­ku­san fel­épí­tett, előre leosz­tott sze­re­pek sze­rint, össze­han­gol­tan műkö­dő bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre, amely tehe­tős vál­lal­ko­zók­tól jelen­tős pénz­össze­ge­ket csalt ki.

A bűn­szer­ve­zet tag­jai közül több vád­lot­tak­nak - külö­nö­sen a gabo­na keres­ke­dői tevé­keny­sé­ge miatt szé­les kap­cso­lat­rend­szer­rel ren­del­ke­ző IX. rendű vád­lott­nak - az volt a fel­ada­ta, hogy olyan jól pros­pe­rá­ló, és nagyobb beru­há­zá­so­kat ter­ve­ző vál­lal­ko­zó­kat kutas­sa­nak fel, akik a vál­lal­ko­zá­sa­ik növek­vő tőke­igé­nyét pályá­za­ti pén­zek­ből akar­ták kielégíteni.

Ekkor lépett szín­re Kőrös Gusz­táv Tibor, aki álné­ven magát hiva­ta­los sze­mély­nek - hol a pályá­za­tok elbí­rá­lá­sá­ban köz­re­mű­kö­dő állam­tit­kár­nak, hol magas beosz­tá­sú minisz­té­ri­u­mi dol­go­zó­nak - kiad­va azzal a hamis ígé­ret­tel ejtet­te téve­dés­be a vál­lal­ko­zó­kat, hogy kiter­jedt kap­cso­lat­rend­sze­rén keresz­tül jelen­tős össze­gű, – akár több száz mil­li­ós nagy­ság­ren­dű – vissza nem térí­ten­dő uniós támo­ga­tás elnye­ré­sé­hez segí­ti őket. A vád­lott ennek ellen­té­te­le­zé­se­ként külön­bö­ző pénz­össze­ge­ket kért, töb­bek között arra hivat­koz­va, hogy a pénzt a pályá­za­tok­ról döntő hiva­ta­los sze­mé­lyek befo­lyá­so­lá­sá­ra, meg­vesz­te­ge­té­sé­re for­dít­ja, azon­ban ilyen kap­cso­la­tok­kal való­já­ban nem rendelkezett.

Kőrös Gusz­táv Tibor azért, hogy a szín­lelt álla­mi veze­tői beosz­tá­sa hite­le­sebb­nek tűn­jön, a vál­lal­ko­zók­kal ter­ve­zett talál­ko­zók alkal­má­val magát a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont beve­té­si öltö­zé­ké­hez hason­ló ruhá­za­tot és fel­sze­re­lést – így lőfegy­ve­re­ket után­zó riasztó- és lég­fegy­ve­re­ket - vise­lő sze­mé­lyek­kel kísértette.

Az I. rendű vád­lott arra is ügyelt, hogy a talál­ko­zók­ra az álla­mi veze­tők által is hasz­nált típu­sú és színű gép­ko­csik­kal érkez­zen, amik­re a hiva­ta­los jel­leg hang­sú­lyo­zá­sa érde­ké­ben meg­kü­lön­böz­te­tő fény­jel­zést vásá­rolt, illet­ve a kísé­re­tét adó vád­lott tár­sai (az „ál-Tekesek”) őt állam­tit­kár­nak, vagy kép­vi­se­lő­nek szólítsák.

A Kőrös Gusz­táv Tibor által veze­tett bűn­szer­ve­zet hat vál­lal­ko­zót tévesz­tett meg, akik közül öt sze­mély­től 4,5 mil­lió és 80 mil­lió forint közöt­ti, össze­sen 168,5 mil­lió forin­tot csal­tak ki. A vád­lot­tak 2017. októ­ber 6-ig továb­bi vál­lal­ko­zók meg­té­vesz­té­sét is elő­ké­szí­tet­ték, azon­ban a bűn­cse­lek­mény soro­zat foly­ta­tá­sát a rend­őr­ség köz­be­lé­pé­se megakadályozta.

A Somogy Megyei Főügyész­ség négy vál­lal­ko­zó ellen is vádat emelt, mivel azzal a szán­dék­kal adták át a pénz­össze­ge­ket Kőrös Gusz­táv Tibor­nak, hogy abból hiva­ta­los sze­mé­lye­ket vesz­te­ges­sen meg.

A nyo­mo­zás során a rend­őrök több mil­lió forint kész­pénzt fog­lal­tak le. Kőrös Gusz­táv Tibor laká­sán tar­tott ház­ku­ta­tás során közel 7,5 mil­lió forint került elő.

A bűn­szer­ve­zet­ben részt vevő Kőrös Gusz­táv Tibor­ral és kilenc tár­sá­val szem­ben, akik közül öten elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van­nak, az ügyész­ség - a bűn­szer­ve­zet­re vonat­ko­zó sza­bá­lyok alkal­ma­zá­sa miatt - fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Elíté­lé­sük ese­tén a vád­lot­tak­kal szem­ben 2 évtől 24 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki. Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra is indít­ványt tett, mely­nek össze­ge Kőrös Gusz­táv Tibor ese­té­ben több mint 163 mil­lió forint.

A főügyész­ség a vesz­te­get­ni szán­dé­ko­zó vál­lal­ko­zók­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Ugyan­csak Körö­si Gusz­táv Tibor­ral szem­ben 2014 júli­u­sá­ban a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya 4 rend­be­li hamis vád bűn­tet­te miatt már vádat emelt, ugyan­is a vád­irat sze­rint Körö­si Gusz­táv Tibor a 2013-as bajai meg­is­mé­telt idő­kö­zi önkor­mány­za­ti válasz­tá­sok­hoz kap­cso­ló­dó­an, - kor­mány­pár­to­kat lejá­rat­ni szándékozó- hamis vide­ót készí­tett és adott át az egyik ellen­zé­ki párt tag­já­nak azért, hogy azt válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miat­ti fel­je­len­tés­hez csa­tol­ja. Az ügy jelen­leg meg­is­mé­telt eljá­rás kere­té­ben a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon van folyamatban.


 
A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.