Főoldal » Hírek » Vádat emelt a Somogy Vármegyei Főügyészség az újszülött csecsemőjét megfojtó asszonnyal szemben - fotóval

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a húszas évei végén járó, Tab kör­nyé­kén élő nővel szem­ben, aki meg­öl­te újszü­lött gyermekét.

A vád­lott házas­ság­ban élt és három kis­ko­rú gyer­me­ket nevelt, ennek elle­né­re váran­dó­sá­gát eltit­kol­ta a férje elől. 2022 októ­be­ré­ben a csa­lád­ja által koráb­ban lakott ingat­lan udva­rán egész­sé­ges, kifej­lett fiú gyer­mek­nek adott éle­tet. A szü­lést köve­tő­en a nő a kis­ko­rú sér­tett nya­ká­ra egy ruha­da­ra­bot tekert, majd azzal meg­foj­tot­ta. Ezt köve­tő­en a vád­lott a holt­tes­tet egy töröl­kö­ző­be, majd egy sze­me­tes­zsák­ba helyez­te, a holt­tes­tet tar­tal­ma­zó zsá­kot az ingat­la­non talál­ha­tó lakat­lan ház­ban elrej­tet­te, a házat pedig kulccsal bezárta.

A bűn­cse­lek­mény az eset más­nap­ján jutott a Somogy Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság tudo­má­sá­ra. A nyo­mo­zók a bűn­cse­lek­mény nyo­ma­i­nak fel­fe­de­zé­sét köve­tő­en a vád­lot­tat nyom­ban őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség indít­ványt tett a vád­lott letartóztatására.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő nővel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt. 

A fény­ké­pet a Somogy Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság készí­tet­te a hely­szí­ni szemlén.