Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség a csepeli emberölés ügyében – VIDEÓVAL

A bűn­cse­lek­mény tavaly május­ban tör­tént; a táma­dó a vád sze­rint nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel ölt. 

A vád­irat sze­rint az ügy vád­lott­ja - egy 29 éves férfi – a vád­be­li idő­szak­ban anya­gi gon­dok­kal küz­dött. Ebben az idő­ben, 2017 ápri­li­sá­ban egy inter­ne­tes olda­lon ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, aki­vel ezután néhány alka­lom­mal talál­ko­zott is a nő XXI. kerü­le­ti laká­sá­ban.  A vád­lott a talál­ko­zá­sok, beszél­ge­té­sek, illet­ve a lakás beren­de­zé­se alap­ján fel­mér­te a sér­tett anya­gi helyzetét.

Az elkö­ve­tés nap­ján, 2017. május 11-én a kora esti órák­ban a vád­lott - a sér­tet­tel meg­be­szél­tek sze­rint - újra elment a nő laká­sá­ra. Ezen az estén a férfi azért, hogy az érté­ke­it meg­sze­rez­ze, meg­tá­mad­ta a nőt. A vád sze­rint meg­ra­gad­ta a sér­tet­tet, és kitar­tó­an bán­tal­maz­ta, elő­ször ököl­lel több­ször meg­ütöt­te, azután pedig egy kés­sel támadt rá. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben per­ce­ken belül a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­lott ezután magá­hoz vette a sér­tett kész­pén­zét, mobil­te­le­fon­ját, lap­top­ját, fény­ké­pe­ző­gé­pét, vala­mint néhány éksze­rét, majd távo­zott a lakás­ból. A lap­to­pot és a fény­ké­pe­ző­gé­pet már más­nap elad­ta egy ismerősének.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra, és hatá­ro­zott ideig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, mely eset­ben a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra 20 év.

Az ügy kap­csán a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által koráb­ban köz­zé­tett videó a követ­ke­ző lin­ken elérhető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/feladta-magat-a-korozott-ferfi-videoval