Főoldal » Hírek » Vádat emelt az ügyészség a gyorséttermi betörővel szemben - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 30 éves férfi tavaly ősszel, egy hónap lefor­gá­sa alatt 8 buda­pes­ti, jel­lem­ző­en gyors­ét­te­rem­ből, de mel­let­te étte­rem­ből, üzlet­ből, szál­lo­dá­ból is tulaj­do­ní­tott el, vagy pró­bált eltu­laj­do­ní­ta­ni érté­ke­ket, több­nyi­re betö­ré­ses lopás­sal.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. októ­ber és novem­ber között össze­sen 8 buda­pes­ti, jel­lem­ző­en gyors­ét­te­rem, de mel­let­te étte­rem, pék­ség, virág­áru­sí­tó sátor és szál­lo­da sérel­mé­re követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket. Jel­lem­ző­en újbu­dai és buda­fo­ki hely­szí­ne­ket válasz­tott, de az I., a VIII., a XIX. és XIV. kerü­let­ben is köve­tett el bűn­cse­lek­mé­nye­ket. A vád­lott min­den eset­ben első­sor­ban kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el, de volt, hogy más érté­ke­ket, így köz­tük mobil­te­le­font, táb­la­gé­pet és élel­mi­szert is magá­val vitt.

A gyors­ét­ter­mek­be jel­lem­ző­en a kiszol­gá­ló abla­kon keresz­tül, annak meg­ron­gá­lá­sá­val jutott be. Egyik eset­ben, egy XI. kerü­le­ti gyors­ét­te­rem abla­ká­nak zár­ját eltör­te, majd az abla­kon keresz­tül bemá­szott az üzlet­be, és 100 ezer forint kész­pénzt vett ki a kasszá­ból. A lopást azon­ban ész­lel­te az üzlet alkal­ma­zott­ja, aki­nek fel­szó­lí­tá­sá­ra a vád­lott a pénzt vissza­ad­ta.

Volt, hogy a férfi ugyan­azon az éjje­len, egy­más után 5 gyors­ét­te­rem­ből, illet­ve üzlet­ből tulaj­do­ní­tott el érté­ke­ket, főleg kész­pénzt.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek­kel 8 sér­tett­nek, mind­össze­sen több mint 250 ezer forint kárt oko­zott, és ezen felül még 150 ezer forint volt a továb­bi veszé­lyez­te­tett érték.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 30 éves fér­fit 8 rend­be­li üzlet­sze­rű­en és több eset­ben dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, illet­ve vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A kerü­le­ti ügyész­ség azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a fér­fi­val szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott 6 hónap fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el. A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.