Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség a XVIII. kerületi újszülött megölése ügyében

A vád sze­rint a buda­pes­ti nő ott­hon szül­te meg az egész­sé­ges leány­cse­cse­mőt, akit ezután élet­tár­sa segí­té­sé­vel meg­ölt, majd a holt­tes­tet elrej­tet­te, napok­kal később pedig egy XVIII. kerü­le­ti tár­sas­ház sze­mét­tá­ro­ló­já­ba tette.

A vád­lot­tak az elkö­ve­tést meg­elő­ző évek­ben élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek, amely­ből 2013. év végén közös gyer­me­kük is szü­le­tett, a nőnek pedig koráb­bi élet­tár­si kap­cso­la­tá­ból volt egy másik gyer­me­ke is.

A nő 2014. évben teher­be esett, ekkor­ra azon­ban már a vád­lot­tak kap­cso­la­ta meg­rom­lott, a férfi azt mond­ta, hogy a gyer­mek nem az övé, és ne szól­ja­nak a ter­hes­ség­ről senkinek.A nő a kör­nye­ze­te előtt eltit­kol­ta a ter­hes­sé­gét, arról nem szólt sem a szü­le­i­nek, sem a bará­ta­i­nak, és orvos­nál sem járt. Váran­dós­sá­gát test­al­ka­ta miatt a kül­vi­lág nem észlelte.

A vád­irat sze­rint 2014. októ­ber 23-án a vád­lot­tak, vala­mint a nő szü­lei és gyer­me­kei mind­annyi­an ott­hon tar­tóz­kod­tak, ami­kor a vád­lott­nál a szü­lé­si fáj­dal­mak beindultak.A nő ezt jelez­te élet­tár­sá­nak, aki­vel együtt bemen­tek a für­dő­szo­bá­ba, ahol a nő meg­szül­te a gyer­me­ket, majd ezután a férfi által mon­dot­tak sze­rint meg­öl­te. Ezután az újszü­lött holt­tes­tét a nő – szin­tén az élet­tár­sa tud­tá­val – elrej­tet­te, majd csak két nap­pal később, októ­ber 25-én vitte el egy XVIII. kerü­le­ti tár­sas­ház udva­rán talál­ha­tó sze­mét­tá­ro­ló­hoz, ahol az egyik sze­me­tes kuká­ba tette.A sér­tett tes­tét más­nap, egy sze­mét között keres­gé­lő férfi talál­ta meg.

A vád­irat sze­rint a leány­cse­cse­mő élve szü­le­tett és élet­ké­pes volt, halá­la erő­sza­kos úton, ful­la­dás miatt követ­ke­zett be.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­ta­kat ember­ölés minő­sí­tett - tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett - bűn­tet­té­vel vádol­ja, amit a férfi bűn­se­géd­ként köve­tett el. A bűn­cse­lek­mény a tör­vény sze­rint mind­ket­tő­jük ese­té­ben tíz évtől húsz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az elkö­ve­tők elfo­gá­sát köve­tő­en, az üggyel kap­cso­la­tos rend­őr­sé­gi tájé­koz­ta­tás elér­he­tő az aláb­bi lin­ken:http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/zsaru-magazin/felderitett-babagyilkosok