Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki le akarta lőni a feleségét

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te, vala­mint lőfegy­ver­rel, lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki Tatán, 2019. júni­us 29-én le akar­ta lőni a feleségét. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a férfi és a sér­tett házas­sá­ga meg­rom­lott a vád­lott alko­ho­liz­mu­sa és a sér­tet­tet bán­tal­ma­zó maga­tar­tá­sa miatt. 2019. júni­us 29-én, dél­után 13 óra­kor körü­li idő­pont­ban, tatai ott­ho­nuk­ban elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en a vád­lott magá­hoz vette az enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­ve­rét azért, hogy a fele­sé­gét, a sér­tet­tet lelő­je. A férfi a kezé­ben a fegy­ver­rel meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet azzal, hogy lelö­vi, lövést azon­ban nem tudott lead­ni, mivel a sér­tett elme­ne­kült előle.

A szom­szé­dok érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. Ami­kor a férj a kiér­ke­ző rend­őrö­ket meg­lát­ta, a kezé­ben lévő fegy­vert a fejé­hez tart­va azzal fenye­ge­tő­zött, hogy ha a rend­őrök köze­lebb men­nek, akkor öngyil­kos lesz. Ezt köve­tő­en egy rövi­debb időre eltűnt a rend­őrök elől, majd ismét elő­jött, a fegy­vert elvet­te a fejé­től és egy alka­lom­mal a leve­gő­be lőtt. A vád­lott végül hosszabb rábe­szé­lés után letet­te a fegy­vert és meg­ad­ta magát.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, abban az eset­ben a tör­vény­szék három év, bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint öt évre tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.

Az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság tart­sa fenn a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, figye­lem­mel arra, hogy vele szem­ben tovább­ra is fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a cse­lek­mé­nyét vég­hez­vin­né, tekin­tet­tel arra is, hogy a férfi a sér­tet­tet meg­fe­nye­get­te azzal, hogy amennyi­ben a rend­őrök elen­ge­dik, meg­öli őt.