Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség egy férfival szemben, aki súlyosan bántalmazta a kutyáját - FOTÓVAL

A 27 éves férfi a vád sze­rint több­ször meg­rúg­ta a kölyök­ku­tyát, ami­nek követ­kez­té­ben az állat­nak több csont­ja is eltö­rött, és más súlyos sérü­lé­sei is keletkeztek.

A vád­lott 2017. már­ci­us 13-án este az V. kerü­let­ben lévő laká­suk­ban össze­ve­szett az élet­tár­sá­val. A lakás­ban volt a férfi akkor 3 hóna­pos, husky faj­tá­jú kutyá­ja is. A vád­irat sze­rint a férfi a vita miat­ti dühé­ben a kis­ku­tyát több­ször, de leg­alább három­szor megrúgta.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a kutyá­nak súlyos sérü­lé­sei kelet­kez­tek, így belső vér­zés és lég­mell ala­kult ki nála, vala­mint több foga kitö­rött, illet­ve a szem­üre­gi, a homlok- és áll­ka­pocs csont­jai is eltörtek.

A súlyos bán­tal­ma­zás­tól elszen­ve­dett sérü­lé­sek az átla­gost meg­ha­la­dó, külö­nös szen­ve­dést okoz­tak az állat­nak, szak­sze­rű orvo­si ellá­tás hiá­nyá­ban a pusz­tu­lá­sát okoz­hat­ták volna.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben állat­kín­zás bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be az ille­té­kes bíróságra.

Az ügy kap­csán a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által koráb­ban kiadott köz­le­mény és az ahhoz csa­tolt fotó az aláb­bi lin­ken elér­he­tő:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-kutyan-toltotte-ki-a-duhet