Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség egy szegedi bolti rablóval szemben - egy órán belül három boltot is ki akart rabolni, volt amikor a vevők zavarták el

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki 2016. novem­ber 19-én három sze­ge­di bolt­ban pró­bált pénz­hez és dohány­ter­mék­hez jutni úgy, hogy kés­sel fenye­get­te meg az eladókat.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2016. novem­ber 19-én, a kora dél­utá­ni órák­ban, egy sze­ge­di bolt­ban az eladó­tól a bevé­telt köve­tel­te, miköz­ben a kabát­já­ból egy tizen­hét cen­ti­mé­te­res kést vett elő. A bolt­ba érke­ző vevő kilök­dös­te a vád­lot­tat az üzlet­ből. A vád­lott a pul­ton hagyott 60,- Ft-ot vette magához.

A vád­lott tíz perc­cel később egy másik bolt­ba ment be, ahol hason­ló­an fel­szó­lí­tot­ta az eladót, hogy adja át a bevé­telt, a kést pedig elő­vet­te a kabát­já­ból. Az üzlet­ben lévő vevő kitol­ta a vád­lot­tat az üzlet­ből, a vád­lott a bolt­ból nem tulaj­do­ní­tott el semmit.

A vád­lott öt perc múlva egy har­ma­dik bolt­ba tért be, ahol a kést maga előtt tart­va fel­szó­lí­tot­ta az eladót előbb a bevé­tel, majd dohány­ter­mék átadá­sá­ra. Az eladó a vád­lott részé­re három cso­mag, mint­egy 11.000 Ft érté­kű, bon­tat­lan dohányt adott át.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit három rend­be­li, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.