Főoldal » Archív » Vádat emeltek a dombegyházi pénzhamisítók ellen – VIDEÓVAL ÉS FÉNYKÉPPEL

A Békés Megyei Főügyész­ség pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat hat sze­méllyel szem­ben, akik 2018 novem­be­ré­ben 160.000 forint­nak meg­fe­le­lő hamis pénzt készí­tet­tek Domb­egy­há­zán.

A bűn­szö­vet­ség 28 éves irá­nyí­tó­ja 2018 novem­be­ré­ben hozta négy társa tudo­má­sá­ra, hogy „pénzt akar gyár­ta­ni, és a nyom­ta­tott pénzt el akar­ja majd passzol­ni Romá­ni­á­ban”. A fér­fit tár­sai, így koráb­bi élet­tár­sa, egyik barát­ja és nehéz anya­gi hely­ze­tük miatt befo­lyá­sa alá került test­vér­pár, a jöve­de­lem­szer­zés remé­nyé­ben támo­gat­ták elkép­ze­lé­sé­ben.

A bűn­szö­vet­ség veze­tő­je terve meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz 2018. novem­ber 26-án elad­ta a gyer­me­ke tulaj­do­ná­ban lévő sze­mély­gép­ko­csit, majd az így szer­zett pénz­ből egy gyu­lai szak­üz­let­ben nyom­ta­tót és egyéb olyan műsza­ki cik­ke­ket vet­tek a bűn­tár­sak, ame­lyek­kel a hamis pénzt elő lehet állí­ta­ni. A nyom­ta­tót egy szá­mí­tó­gép sze­re­lés­sel fog­lal­ko­zó domb­egy­há­zi férfi helyez­te üzem­be, és a vád­lot­tak kéré­sé­re bemu­tat­ta, hogyan lehet 500 és 1.000 forin­tos cím­le­tű hamis bank­je­gye­ket elő­ál­lí­ta­ni.

Ezután a bűn­szö­vet­ség veze­tő­jé­nek irá­nyí­tá­sa mel­lett az elő­ál­lí­tás fel­ada­tát meg­osz­tot­ták és a vád­lot­tak 500, 1.000, majd 10.000 forin­tos cím­le­tű bank­je­gyek hami­sí­tá­sá­hoz kezd­tek hozzá. Míg egyi­kük a nyom­ta­tót kezel­te, a másik a hamis bank­je­gye­ket méret­re vágta, továb­bi tár­suk test­ápo­lós kéz­zel „koszol­ta” azo­kat a való­ság­hűbb hatá­sért, negye­dik tár­suk pedig a minő­sé­get ellen­őriz­te. 2018. novem­ber 26-án és 27-én 160.000 forint­nak meg­fe­le­lő hamis pénz készült.

A követ­ke­ző napok­ban a vád­lot­tak veze­tő­je a befo­lyá­sa alatt álló test­vér­párt magá­val vitte Bat­to­nyá­ra, Mező­he­gyes­re, Pit­va­ros­ra és Domb­egy­há­zá­ra, ahol külön­bö­ző üzle­tek­ben vásá­rol­ta­tott velük 5 db hamis 500 forin­tos és 6 db 1.000 forin­tos bank­jeggyel. A vásár­lá­sok azon­ban csak rész­ben vol­tak sike­re­sek, ugyan­is az eladók három üzlet­ben ész­lel­ték, hogy hami­sak a bank­je­gyek, így azo­kat vissza­uta­sí­tot­ták. A vád­lot­tak pon­to­san meg nem hatá­roz­ha­tó számú hamis pénzt Romá­ni­á­ban is for­ga­lom­ba hoz­tak. A bűn­tár­sa­kat végül 2018. decem­ber 4-én vette őri­zet­be a rend­őr­ség.

A Békés Megyei Főügyész­ség pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat 6 sze­méllyel szem­ben, akik közül öten a bűn­szö­vet­ség tag­jai vol­tak, míg a tech­ni­kai hát­te­ret biz­to­sí­tó férfi bűn­se­géd­je volt a tevé­keny­ség­nek. A bűn­szö­vet­ség tag­ja­i­nak cse­lek­mé­nye 5-15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő.  A főügyész­ség a bűn­szö­vet­ség irá­nyí­tó­já­val és a szin­tén veze­tői sze­re­pet vál­la­ló barát­já­val szem­ben beis­me­rés ese­té­re is vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést, míg továb­bi négy tár­suk­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Gyu­lai Tör­vény­szék felé. A bűn­szö­vet­ség két irá­nyí­tó­ja letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­sá­gi eljá­rást.

Az elkö­ve­tők elfo­gá­sá­ról készült fénykép- és vide­ó­fel­vé­tel a rend­őr­ség hon­lap­ján az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nyomtattak-elosztottak-elkoltottek