Főoldal » Hírek » Vádat emeltek a késes dohánybolti rablók ellen Kaposváron - Videóval

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 20 éves fér­fi­val és 35 éves tár­sá­val szem­ben, akik kés­sel rabol­tak ki egy dohány­bol­tot Kaposváron.

A két vád­lott vélet­le­nül futott össze Kapos­vár köz­pont­já­ban, ahol beszél­get­ni kezd­tek, majd egyi­kük fel­ve­tet­te, hogy rab­lás útján kel­le­ne pénzt sze­rez­ni­ük. Első ötle­tük egy köze­li ékszer­üz­let kirab­lá­sa volt, azon­ban azt koc­ká­za­tos­nak ítél­ték, ezért végül egy dohány­bolt mel­lett döntöttek.

Az idő­sebb vád­lott ezután egy kör­nyé­ken tar­tóz­ko­dó fér­fi­től – aki nem tudott arról, hogy azt mire szán­ják - köl­csön kért egy kést. A két férfi ezután meg­ál­la­po­dott abban, hogy a fia­ta­labb vád­lott fogja vég­re­haj­ta­ni a rab­lást, míg társa egy köze­li park­ban fogja várni.

A fia­ta­labb férfi ezután bement a dohány­bolt­ba, ahol a kést az eladó­ra sze­gez­ve, fel­szó­lí­tot­ta a bevé­tel átadá­sá­ra. A sér­tett elő­ször vona­kod­va vissza­kér­de­zett, de ami­kor a vád­lott egyre erő­sza­ko­sab­ban, a sér­tett meg­ölé­sé­vel fenye­ge­tőz­ve köve­tel­te a pénzt, a kasszá­hoz ment, és átad­ta annak tar­tal­mát, így a vád­lott 120.000 forint körü­li össze­get zsákmányolt.

A két férfi meg­ál­la­po­dott abban, hogy a rab­lás elkö­ve­té­se után hol fog­nak talál­koz­ni, azon­ban a fia­ta­labb vád­lott hiába várta a tár­sát, akit a kapos­vá­ri nyo­mo­zók a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től szá­mít­va 10 per­cen belül elfog­ták, mivel a sér­tett az elkö­ve­tő távo­zá­sa után azon­nal érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A fia­ta­labb fér­fi­nek még volt annyi ideje, hogy a rabolt pénz­ből néhány ruha­ne­műt vásá­rol­jon magá­nak, de néhány órán belül a biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­le­i­nek köszön­he­tő­en őt is őri­zet­be vet­ték. A gyors rend­őri intéz­ke­dés követ­kez­té­ben a dohány­bolt kárá­nak több mint fele végül megtérült.

Az ügyész­ség ezután indít­ványt tett a vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a bíró­ság elrendelt.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban mind­két – jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő - vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik, a bíró­ság a fegy­ház tar­ta­mát a fia­ta­labb fér­fi­val szem­ben 6 évben, míg bör­tön­vi­selt tár­sá­val szem­ben 10 évben álla­pít­sa meg.