Főoldal » Hírek » Vádemelés 900 millió forintos vagyoni hátrányt eredményező költségvetési csalás miatt - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy fér­fi­val és három tár­sá­val szem­ben, akik a vád sze­rint mező­gaz­da­sá­gi ter­mé­kek import­ja után járó köz­ter­hek­kel csal­tak úgy, hogy közel 1 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

A vád sze­rint a vád­lott cége mező­gaz­da­sá­gi ter­mé­kek – első­sor­ban műtrá­gya – nagy­ke­res­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott. A vád­lott 2017-ben - azért, hogy a többi piaci sze­rep­lő­nél ked­ve­zőbb áron tudja áru­sí­ta­ni ter­mé­ke­it, és ezál­tal ver­seny­előny­höz jus­son - elha­tá­roz­ta, hogy a kül­föl­di part­ner­cé­gek és saját Kft.-je közöt­ti érté­ke­sí­té­si lán­co­lat­ba a többi vád­lott által működ­te­tett, érde­mi gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem foly­ta­tó cége­ket szer­vez be.

Ennek az volt a célja, hogy az ÁFA fize­té­si köte­le­zett­ség ezen cégek­nél, és ne a vád­lott Kft.-jénél jelent­kez­zen, hol­ott a ter­mé­kek tény­le­ges impor­tő­re utób­bi volt. Ezzel a mód­szer­rel a vád­lott cége a köz­tes vál­lal­ko­zá­sok által kiál­lí­tott fik­tív szám­lák ÁFA tar­tal­mát jogo­su­lat­la­nul levo­nás­ba tudta helyez­ni a beval­lá­sa­i­ban, ami­vel rea­li­zál­ta az adó­el­ke­rü­lés hasznát.

A cég­há­ló­ban műkö­dő vál­lal­ko­zá­sok tevé­keny­sé­gét a vád­lott han­gol­ta össze, mely­nek kere­té­ben a kül­föl­di part­ne­rek több­sé­gé­vel köz­vet­le­nül ő tar­tot­ta a kap­cso­la­tot, míg vád­lott tár­sa­i­val folya­ma­to­san egyez­te­tett arról, hogy az aktu­á­lis árut mely köz­be­ik­ta­tott cég és milyen áron sze­rez­ze be, majd szám­láz­za tovább a vád­lott haszon­hú­zó Kft.-je felé. A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez fel­hasz­nált cégek­nek egyéb­ként a vád­lott Kft.-jén kívül más magyar­or­szá­gi part­ne­re nem is volt annak elle­né­re, hogy az évek során „papí­ron” több ezer tonna műtrá­gyát importáltak.

A vád­lott és tár­sai az álta­luk működ­te­tett szám­lá­zá­si lán­co­lat­tal 2019 évig ÁFA adó­nem­ben össze­sen 903 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

A Somogy Megyei Főügyész­ség a nyo­mo­zás során több eset­ben élt a nem­zet­kö­zi igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dés adta lehe­tő­sé­gek­kel, így az euró­pai uniós tag­ál­la­mok­ba – Len­gyel­or­szág­ba, Szlo­vá­ki­á­ba és Hor­vát­or­szág­ba – kül­dött euró­pai nyo­mo­zá­si hatá­ro­za­tok­kal sike­rült a gaz­da­sá­gi ese­mé­nyek­kel kap­cso­la­tos okira­to­kat lefog­lal­ni, ille­tő­leg a kül­föl­di part­ner­cé­gek mun­ka­tár­sa­it kihall­gat­ni, míg Szer­bi­át eljá­rá­si jog­se­gély kere­té­ben az egyik köz­tes vál­lal­ko­zás veze­tő­jé­nek fel­ku­ta­tá­sa érde­ké­ben keres­te meg az ügyészség.

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény­ben veze­tő sze­re­pet ját­szó kapos­vá­ri fér­fi­ra kilenc év, míg buda­pes­ti tár­sa­i­ra nyolc év és hat év hat hónap közöt­ti tar­ta­mú bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás, és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­hez benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra az estre, ha a vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beismerik.

Az ügyész­ség emel­lett a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez fel­hasz­nált cég­gel szem­ben 450 mil­lió forint össze­gű pénz­bír­ság kisza­bá­sá­ra is indít­ványt tett.