Főoldal » Archív » Vádemelés a 112-es segélyhívón valótlan bejelentést tevő ellen

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki úgy akar­ta elke­rül­ni a sza­bály­sér­té­si fele­lős­ség­re vonást, hogy azt állí­tot­ta a rend­őr­sé­gen, a háza elől ellop­ták az autóját.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. júni­us 22-én, este, Eger­ben autó­zott, éjjel egy óra körül, a Vörös­mar­ty út és II. Rákó­czi Ferenc út közöt­ti via­duk­ton, ami­kor egy útfel­bon­tá­si árok­ban elakadt, és onnan nem tudott kihaj­ta­ni. A vád­lott­nak nem volt jogo­sít­vá­nya, az autó­nak sem vol­tak érvé­nyes okmá­nyai, ezért a rend­őri intéz­ke­dés­től tart­va a gép­ko­csit hátrahagyta.

Az elkö­ve­tő eger­bak­tai ott­ho­ná­ból fel­hív­ta haj­nal 5 óra körül a 112 segély­hí­vó vona­lat, és azért, hogy a gya­nút magá­ról elte­rel­je, beje­len­tet­te, hogy vala­ki elvit­te a háza elől a nyi­tott álla­pot­ban hagyott autó­ját, mely­ben az indí­tó­kulcs is benne volt.

A beje­len­tés alap­ján a rend­őr­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek gya­nú­ja miatt nyo­mo­zást ren­delt el, a fér­fit később az üggyel kap­cso­lat­ban tanú­ként hall­gat­ta ki. Ekkor a vád­lott végül fel­tár­ta, hogy a beje­len­tett bűn­cse­lek­mény való­já­ban nem tör­tént meg, és ő szen­ve­dett bal­ese­tet a gépkocsival.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­el­já­rás alap­já­ul szol­gá­ló ható­ság fél­re­ve­ze­té­se vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, mely­ben arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint köte­lez­ze a vád­lot­tat az eljá­rás során fel­me­rült bűn­ügyi költ­ség vise­lé­sé­re is.