Főoldal » Archív » Vádemelés a 41-es villamos vezetőjére, majd a 17-es villamoson nigériai állampolgárokra támadó férfi ellen

A Buda­pest XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, több rend­be­li, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a har­minc­négy éves buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki 2019. novem­ber 16-án, este, erő­sen ittas álla­pot­ban, a 41-es vil­la­mo­son a veze­tő­vel össze­ve­re­ke­dett, majd köz­vet­le­nül ezután a 17-es vil­la­mo­son dobált meg üve­gek­kel kül­föl­di fia­ta­lo­kat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. novem­ber 16-án, 22 óra körül, fel­szállt bará­ti tár­sa­sá­gá­val Buda­pest XI. kerü­le­té­ben a 41-es vil­la­mos­ra, ahol a vil­la­mos abla­kát ütni kezd­te, majd az egyik haj­lék­ta­lan utast kabát­já­nál fogva rán­gat­ta.

Az uta­sok jelez­ték ezt a vil­la­mos veze­tő­jé­nek, aki a jár­mű­vet leál­lí­tot­ta, hát­ra­ment az utas­tér­be és meg­pró­bál­ta leszál­lí­ta­ni a vád­lot­tat, aki ennek ellen­állt és mell­ka­son lökte a vil­la­mos­ve­ze­tőt.

Végül az Etele út/Fehérvári úti meg­ál­ló­nál a veze­tő­nek sike­rült leszál­lí­ta­nia a fér­fit, aki a meg­ál­ló­ban lévő osz­lop­ba bele­rú­gott, a vil­la­mos ajtó­üve­gét ököl­lel meg­ütöt­te.

Ezután a vád­lott és az őt csi­tí­ta­ni pró­bá­ló tár­sa­sá­ga a 17-es vil­la­mos­ra száll­tak fel, ahol szár­ma­zá­suk miatt a férfi bele­kö­tött a vil­la­mos­ra fel­szál­ló, nigé­ri­ai állam­pol­gá­rok­ból álló négy fős tár­sa­ság­ba, őket becs­mé­rel­te, felé­jük üres üve­ge­ket dobott. Egyi­kü­ket a férfi egy üres üveg­gel fejen akar­ta ütni, aki azt kivéd­te. A másik sér­tet­tet mint­egy öt méter­ről üveg­gel céloz­ta meg, de a sér­tett­nek sike­rült elug­ra­nia, így az üveg a  vil­la­mos falán tört dara­bok­ra.

Miu­tán leszállt a vád­lott a vil­la­mos­ról tovább foly­tat­ta a garáz­da maga­tar­tást, ismé­tel­ten a fedett meg­ál­ló üveg­fa­lá­ba ütött, muto­ga­tott a sér­tet­tek­nek és a bevá­sár­ló­tás­ká­ját a föld­höz vágta, majd az abból kihul­ló tár­gya­kat rug­dos­ta.

A rend­őr­sé­get végül a 17-es vil­la­mos veze­tő­je hívta ki, akik a fér­fit elfog­ták.

A jelen­leg is bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló, heten­te négy alka­lom­mal a rend­őr­ség­nél jelent­kez­ni köte­les vád­lott­ra az ügyész­ség – a bíró­sá­gi elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ré­se és a tár­gya­lás jogá­ról lemon­dá­sa ese­té­re – három év hat hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést és négy év köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott az ille­té­kes bíró­ság­nál, azaz a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­nál.