Főoldal » Archív » Vádemelés a Balaton déli partját megsarcoló sorozatbetörő ellen

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a hat­van­egy éves, haj­lék­ta­lan fér­fi­val szem­ben, aki Bala­ton­szár­szó és Bala­ton­föld­vár kör­nyé­kén össze­sen negy­ven­nyolc ingat­lan­ba tört be.

A vád­lott 2017 júni­u­sá­ban azzal a cél­lal ment a Bala­ton déli part­já­ra, hogy nya­ra­ló­kat fog fel­tör­ni, és azok­ból élel­mi­szert, illet­ve könnyen moz­dít­ha­tó és érté­ke­sít­he­tő műsza­ki cik­ke­ket zsák­má­nyol. Elő­for­dult azon­ban olyan, hogy a vád­lott egy-egy ingat­lan­ban napok­ra – sőt egy nya­ra­ló­ban két hétre is - meg­szállt, ilyen­kor az önké­nye­sen elfog­lalt lakást a koráb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek­ből meg­szer­zett áruk rak­tá­ro­zá­sá­ra is felhasználta.

A vád­lott 2017 novem­be­ré­ig jel­lem­ző­en a nyí­lás­zá­rók betö­ré­sé­vel vagy benyo­má­sá­val össze­sen negy­ven­nyolc ingat­lant tört fel, ahon­nan 300 forint­tól 807.000 forin­tig ter­je­dő érték­ben lopott el külön­bö­ző áru­cik­ke­ket, illet­ve kész­pénzt. Egy pan­zió ese­té­ben a vád­lott meg­kí­sé­rel­te fel­fe­szí­te­ni a szál­lás­hely több napi bevé­te­lét - több mint 800.000 forin­tot - tar­tal­ma­zó lemez­szek­rényt is, azon­ban nem járt sikerrel.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben – aki koráb­ban is volt már bün­tet­ve - bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.