Főoldal » Archív » Vádemelés a baleset helyszínéről elhajtó kerékpárossal szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a szen­te­si fér­fi­val szem­ben, aki idén nyá­ron Szen­tes bel­te­rü­le­tén oko­zott balesetet.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. júli­us 8. nap­ján este 9 óra után Szen­tes bel­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett kerék­pár­já­val vilá­gí­tás nél­kül. A vád­lott egy útke­resz­te­ző­dés­hez érve a kihe­lye­zett jel­ző­táb­la elle­né­re nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get a neki bal­ról szin­tén kerék­pár­ral köz­le­ke­dő sér­tett­nek és nagy sebes­ség­gel elé haj­tott. Az elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sa miatt a két kerék­pá­ros össze­üt­kö­zött, mind­ket­ten az úttest­re estek, s a sér­tett­nek erő­sen vérez­ni kez­dett az orra. A vád­lott anél­kül, hogy az álta­la oko­zott bal­eset­ben meg­sé­rült sze­mély­nek a tőle elvár­ha­tó segít­sé­get nyúj­tot­ta volna, ada­tai hát­ra­ha­gyá­sa nél­kül a hely­színt elhagyta.

A bal­eset­tel össze­füg­gés­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­lú súlyos, orr­csont­tö­rés­sel járó sérü­lést szen­ve­dett el.

A vád­irat sze­rint a vád­lott meg­szeg­te az elsőbb­ség­adás­sal kap­cso­la­tos köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat, vala­mint azt a köz­le­ke­dé­si sza­bályt, hogy a bal­eset­tel érin­tett jármű veze­tő­je köte­les azon­nal meg­áll­ni, a bal­eset foly­tán meg­sé­rült, vagy veszély­be került sze­mély részé­re segít­sé­get nyúj­ta­ni, az eset­le­ges továb­bi bal­ese­tek elke­rü­lé­se érde­ké­ben min­den tőle tel­he­tőt megtenni.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­té­vel, vala­mint köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Szen­te­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.