Főoldal » Archív » Vádemelés a bank kirendeltségének vezetőjével szemben

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség három vád­ira­tot nyúj­tott be egy nővel szem­ben, aki egy hazai bank fiók­ja kiren­delt­sé­gé­nek veze­tő­je­ként 2002-2013 között foly­ta­tó­la­go­san, jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en köve­tett el sik­kasz­tást, és ezzel több, mint huszon­ket­tő­mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ta meg a munkáltatóját. 

A vád­lott egy hazai bank ácsi fiók­já­nál kiren­delt­ség veze­tő­ként fióki uni­ver­zá­lis veze­tő tanács­adó mun­ka­kör­ben dol­go­zott. Veze­tői fel­ada­tai mel­lett rend­sze­re­sen eljárt pénz­tá­ros­ként, önál­ló jog­kör­rel kezel­te a beté­te­sek pénz­for­gal­mát, vala­mint a taka­rék­le­ve­lek­kel kap­cso­la­tos ügy­in­té­zést is végzett.

A vád­lott az ügy­in­té­zői azo­no­sí­tó­ját hasz­nál­va a bank szá­mí­tó­gé­pes rend­sze­ré­ben az érin­tett ügy­fe­lek tudta nél­kül, az ügy­fe­lek részé­re kiál­lí­tott taka­rék­le­ve­lek bevál­tá­sát szín­lel­ve a kész­pénz­ki­fi­ze­té­se­ket rög­zí­tett,  majd az adott pénz­össze­get  a banki ügy­in­té­zés során  kizá­ró­lag az álta­la hasz­nált idő­zá­ras pénz­tá­ro­ló kazet­tá­já­ból a nap folya­mán jog­ta­la­nul kivet­te és eltu­laj­do­ní­tot­ta.  A  vád­lot­ti cse­lek­vő­ség követ­kez­té­ben a nap­vé­gi pénz­tár­zá­rás­kor a rend­szer ada­tai elté­rést nem mutattak.

A bank sér­tett az ügy­fe­lek irá­nyá­ban anya­gi fele­lős­ség­gel tar­to­zik, ezért  az ügy­fe­le­ket, illet­ve azok örö­kö­se­it kártalanította.

A vád­lott a fent leír­tak alap­ján 2008. janu­ár 2. napja és 2011. augusz­tus 25. napja között a bank­tól 5.765.650,- Ft pénz­össze­get tulaj­do­ní­tott el, amely miatt az ügyész­ség 2018. júni­us 12. nap­ján emelt vádat.

Az elkö­ve­tő 2002. janu­ár 03. napja és 2013. janu­ár 07. napja között a bank­tól 1.750.000,- Ft-ot tulaj­do­ní­tott el, amely miatt az ügyész­ség 2018. augusz­tus 06. nap­ján nyúj­tott be vádiratot.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság a két ügyet egye­sí­tet­te. A Komá­ro­mi Járás­bí­ró­sá­gon folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás ideje alatt az ügyész­ség újabb vád­ira­tot nyúj­tott be, amely­ben írt tény­ál­lás sze­rint 2004. ápri­lis 26. napja és 2011. feb­ru­ár 11. napja között a vád­lott a bank­tól továb­bi  14.764.603,- Ft pénz­össze­get tulaj­do­ní­tott el, mely nem térült meg.

Az ügyész­ség a leg­utóbb benyúj­tott vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság az ügyet egye­sít­se a már folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás­hoz, vala­mint a vád­lot­tat vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.