Főoldal » Archív » Vádemelés a belvárosi garázdával szemben

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Esz­ter­gom bel­vá­ro­sá­ban kukát borí­tott fel, virá­go­kat szórt szét, hir­de­tő­táb­lá­kat tört el, és akit a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző 19 nap­pal a bíró­ság ugyan­csak garáz­da­ság miatt ítélt fel­füg­gesz­tett szabadságvesztésre. 

A vád­lott 2018. feb­ru­ár 04. nap­ján, Esz­ter­gom­ban, boxer­rel támadt egy sörö­ző kert­he­lyi­sé­gé­ben az egyik ven­dég­re, őt négy alka­lom­mal meg­ütöt­te, amely miatt  a sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett el. Ezért őt az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a 2018. júli­us 12. nap­ján jog­erős dön­té­sé­vel fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt 1 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek a vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

Az elíté­lé­sét köve­tő­en 19 nap múlva, 2018. júli­us 31. nap­ján, haj­na­li 3 óra­kor, az ittas vád­lott Esz­ter­gom­ban, a  Rákó­czi téren lévő egyik üzlet előtt elhe­lye­zett sze­me­tes kuka tar­tal­mát a jár­dá­ra kibo­rí­tot­ta, majd a köze­li beton virág­lá­dá­ból a virá­go­kat kitép­te, és az útra dobál­ta. A férfi az út túl­ol­da­lán lévő cuk­rász­da előt­ti két beton virág­lá­dá­ból is kitép­te és szét­do­bál­ta a virágokat.

A vád­lott ezt köve­tő­en a Vörös­mar­ty utcán halad­va elő­ször fel­bo­rí­tot­ta a par­ko­lá­si tila­lom­ra figyel­mez­te­tő vas áll­ványt, majd egy fa kapu­ról letép­te a „Kérem a bejá­ra­tot sza­ba­don hagy­ni” fel­ira­tú táb­lát. A férfi ezután egy állat­ele­del bolt falra erő­sí­tett hir­de­tő­táb­lá­ját tépte le, majd egy másik üzlet üve­ges hir­de­tő­táb­lá­ját kéz­zel betör­te, a fa kere­tet a fal­ból rész­ben kitép­te és eltör­te, a hir­de­tő­táb­lát kidob­ta az útra, így az üzlet tulaj­do­no­sá­nak 29.210 forint kárt okozott.

A vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat fog­ház­bün­te­tés­re, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát ren­del­je el.