Főoldal » Archív » Vádemelés a Bocskai úti rablás tettesével és társával szemben – VIDEÓVAL

Előre kiter­vel­ten, terep­szem­le után rabol­tak; minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt elle­nük vádat a Fővá­ro­si Főügyészség.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak, egy 37 éves férfi és egy 47 éves nő 2017. máso­dik felé­ben elha­tá­roz­ták, hogy rab­lás útján fog­nak érté­kek­hez jutni. Az idős­gon­do­zó­ként dol­go­zó nő – mun­ká­ja révén – meg­is­mer­te az egyik ápolt­ja szin­tén idős­ko­rú isme­rő­sét, meg­tud­ta a III. kerü­le­ti címét és meg­is­mer­te köz­le­ke­dé­si szo­ká­sa­it. A két vád­lott a sér­tett lakó­kör­nye­ze­tét fel­tér­ké­pez­te, majd 2017. decem­ber 15-én az esti órák­ban a sér­tett ott­ho­ná­nál vára­koz­tak, ahova nő által veze­tett gép­ko­csi­val men­tek. Ami­kor a sér­tett haza­ért, a 37 éves férfi utána ment a garázs­ba, és egy fegy­ver­nek lát­szó tárggyal az érté­ke­it, és azt köve­tel­te, hogy enged­je be a házá­ba. A sér­tett a fel­szó­lí­tást hatá­ro­zot­tan vissza­uta­sí­tot­ta, és elin­dult kife­le a garázs­ból. A férfi vád­lott követ­te, azon­ban mivel több gép­ko­csi is elha­ladt a közel­ben, a lelep­le­ző­dés veszé­lye miatt távo­zott, majd társa elszállította.

Az első bűn­cse­lek­ményt köve­tő­en a vád­lot­tak egy XI. kerü­let, Bocs­kai úti ékszer­bol­tot sze­mel­tek ki, és figyel­tek meg, a férfi 2018. feb­ru­ár 13-án vásár­lást szín­lel­ve az üzlet­ben terep­szem­lét is tar­tott. 2018. feb­ru­ár 15-én a dél­előt­ti órák­ban a nő a hely­szín köze­lé­be vitte gép­ko­csi­val a fér­fit, aki egy sport­társ­ká­val bement az ékszer­bolt­ba, ahol csak az eladó tar­tóz­ko­dott. A vád­lott ismét vásár­lá­si szán­dé­kot szín­lelt, ezt köve­tő­en elő­vett egy fegy­ver­nek lát­szó tár­gyat és azt a sér­tett­re fogta. Fel­szó­lí­tot­ta az eladót, hogy enge­del­mes­ked­jen, és hoz­zá­tet­te, hogy kato­na volt. Uta­sí­tot­ta az eladót, hogy az eladó­tér­ben lévő arany éksze­re­ket, majd a pénz­tár tar­tal­mát és mobil­te­le­fon­ja­it pakol­ja a sport­tás­ká­ba. A sér­tett minden­nek ele­get tett, ezután a vád­lott gyors­kö­tő­ző­vel a csuk­ló­it össze­kö­töz­te, a sér­tet­tet az üzlet­he­lyi­ség hátsó részé­be terel­te, és távo­zott, miköz­ben a bejá­ra­ti ajtót kívül­ről kulcs­ra zárta, a kul­csot magá­val vitte. A fér­fit társa szál­lí­tot­ta el. A sér­tett a falon döröm­böl­ve kért segít­sé­get a szom­szé­dos üzlet­ből. A Buda­pes­ti Rendőrfő-kapitányság Rab­lá­si Osz­tá­lyá­nak nyo­mo­zói gyors és szak­sze­rű nyo­mo­zás­sal már 2018. feb­ru­ár 21-én azo­no­sí­tot­ták és a Beve­té­si Osz­tállyal együtt­mű­köd­ve elfog­ták a fér­fit és a nőt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két ter­helt­tel szem­ben jelen­tős érték­re, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely cse­lek­mé­nyek­nek a nő a vád sze­rint bűn­se­géd­je volt. Az ügy­ben a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján akár huszon­két és fél év kisza­bá­sá­ra is lehe­tő­ség van.

Az elfo­gás­ról a rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett videó itt elérhető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-bocskai-uti-ekszerrablot-es-tarsat

A férfi letar­tóz­ta­tás­ban van, a nő bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.