Főoldal » Archív » Vádemelés a bolgár embercsempész ellen

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a bol­gár fér­fi­val szem­ben, aki 2018 máju­sá­ban négy iraki és két szír sze­mély­nek nyúj­tott segít­sé­get ahhoz, hogy Romá­nia terü­le­té­ről Magyar­or­szág­ra belépjenek.

A vád sze­rint a bol­gár állam­pol­gár elkö­ve­tő 2018. május 29-én, haj­nal két óra körül, a csa­nád­pa­lo­tai határ­át­ke­lő­nél, Romá­nia felől érkez­ve, meg­állt a gép­ko­csi­já­val. A vád­lott az autó fény­szó­ró­já­val vil­lo­gó jel­zé­se­ket adott le. A jel­zés­re négy fel­nőtt és két gye­rek a kocsi­hoz ment, a cso­mag­ja­i­kat a kocsi­ba tet­ték. A határ­át­ke­lő­nél dol­go­zó útle­vél­ke­ze­lő ész­lel­te az autót, oda­ment a vád­lott­hoz, és pár szót beszélt vele. A kocsi­ba addig­ra egy gye­rek és három fel­nőtt ülte be, míg egy fel­nőtt és egy gyer­mek a kocsi mel­lett vára­ko­zott. A vád­lott, ami­kor a határ­őr a két, a kocsi mel­lett vára­ko­zó sze­mély­hez lépett, hogy iga­zol­tas­sa őket, beült az autó­ba és nagy sebes­ség­gel elhagy­ta a hely­színt. A vád­lott a fel­vett négy sze­méllyel Magyar­or­szág felé távo­zott, a másik két sze­mély pedig gya­lo­go­san mene­kült el.

A rend­őr­ség a vád­lot­tat és a mig­ráns sze­mé­lye­ket Magyar­or­szág terü­le­tén még aznap elfog­ta. A magu­kat szír és iraki állam­pol­gár­nak valló sze­mé­lyek magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tud­ták. A vád sze­rint a mig­rán­so­kat török­or­szá­gi ember­csem­pé­szek szál­lí­tot­ták Romá­ni­á­ig, ahon­nan a vád­lott vitte őket a csa­nád­pa­lo­tai határ­át­ke­lő­ig, majd onnan Német­or­szág­ba kíván­ta jut­tat­ni őket. A vád­lott fejen­ként 500 dol­lárt kapott a szál­lí­tá­sért az iraki személyektől.

A Makói Járá­si Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény miatt az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, a vád­lott Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­sát, vala­mint a vád­lot­tól lefog­lalt kész­pénz vagyon­el­kob­zá­sát indít­vá­nyoz­za. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.