Főoldal » Archív » Vádemelés a brazil kokainfutár ellen – 2018. november végén fogták el Budapesten

A Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken azzal a 23 éves bra­zil állam­pol­gár­ral szem­ben, aki az isme­ret­len meg­bí­zói kéré­sé­re a gyom­rá­ban több mint egy kilo­gramm, 95 darab kap­szu­lá­ba rej­tett koka­int hozott Magyar­or­szág­ra.

A vád­lott 2018. novem­ber 28-án indult el repü­lő­vel Sao Pao­ló­ból Lissza­bo­non át Buda­pest­re, ahová más­nap érke­zett és egy, a Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­tér köze­lé­ben lévő szál­lo­dá­ban szállt meg.

Ekkor jelez­te a por­tu­gál vám­ha­tó­ság, hogy a mes­ter­sé­ges implan­tá­tu­mok­kal ren­del­ke­ző, téli­ka­bá­tos, mini­szok­nyás, tor­na­ci­pős, bra­zil fér­fi­név­re kiál­lí­tott útle­vél­lel ren­del­ke­ző sze­mély  – a repü­lő­jegy meg­ren­de­lé­sé­nek módja, a ter­ve­zett euró­pai tar­tóz­ko­dá­sá­nak körül­mé­nyei miatt – össze­füg­gés­be hoz­ha­tó a kábítószer-kereskedelemmel.

A jel­zést köve­tő­en a magyar rend­őr­ség a szál­lo­dá­hoz ment, ahol figye­lés alá vonta a futárt annak érde­ké­ben, hogy az eset­le­ges magyar­or­szá­gi bűn­kap­cso­la­ta­it  fel­de­rít­sék, és az átadást tet­ten érve a szál­lít­mányt elfogják.

Mivel azon­ban a futár egy napon keresz­tül nem lépett kap­cso­lat­ba sen­ki­vel, ezért a rend­őr­ség elfog­ta őt, mert az idő múlá­sá­val a lenyelt kap­szu­lák miatt a vád­lott élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba is kerül­he­tett volna, vala­mint az idő­köz­ben beszer­zett ada­tok sze­rint fel­te­he­tő volt az is, hogy a vád­lott a kábí­tó­szert nem Magyar­or­szá­gon adta volna át.

A vád­lott szál­lo­dai szo­bá­já­ban vég­zett kuta­tás alap­ján a rend­őr­ség egy bőrönd­ben össze­sen 50 darab, 4x2 cm-es, egyen­ként 10 gram­mos koka­in­kap­szu­lát talált, melyek már távoz­tak a futár tes­té­ből, míg a továb­bi 45 darab kap­szu­la más­nap - az egyik buda­pes­ti kór­ház­ban és orvo­si fel­ügye­let mel­lett - ugyan­csak ter­mé­sze­tes úton került elő.

A jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott az üggyel kap­cso­lat­ban érde­mi val­lo­mást nem tett.

Az előz­mé­nyek itt érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/testeben-csempeszte-a-kokaint