Főoldal » Archív » Vádemelés a budapesti ,,kaméleon” ellen

Idős­ko­rú­a­kat káro­sí­tott meg kita­lált tör­té­ne­tek­kel; a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt a férfi ellen és fegy­ház­bün­te­tést indítványoz.

A vád­irat sze­rint a vád­lott – egy negy­ven­két éves férfi – 2018 júni­u­sa és 2019 már­ci­u­sa között, több kerü­let­ben, főleg Budán idős­ko­rú­ak­hoz jutott be meg­té­vesz­tés­sel, külön­bö­ző valót­lan sze­mély­azo­nos­sá­go­kat és meg­je­le­né­si oko­kat kita­lál­va. A férfi magát ügy­véd­nek, kár­fel­mé­rő vagy közös költ­sé­get behaj­tó önkor­mány­za­ti dol­go­zó­nak, egy alka­lom­mal a sér­tett házi­or­vo­sa roko­ná­nak adta ki. A férfi a hamis tör­té­ne­tek­kel pénzt csalt ki az idős­ko­rú­ak­tól vagy a figyel­mü­ket elte­rel­ve érté­ke­ket – kész­pénzt, ékszert, pénz­tár­cát, bank­kár­tyát – tulaj­do­ní­tott el ott­ho­na­ik­ból. A férfi több­ször vett vagy kísé­relt meg pénzt fel­ven­ni a meg­szer­zett bank­kár­tyák­kal. A rend­őr­ség a ,,trük­kös tol­vajt” 2019. már­ci­us végé­re azo­no­sí­tot­ta és elfogta.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ég a férfi mint több­szö­rös vissza­eső ellen több rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás, csa­lás bűn­tet­te, illet­ve más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a vád­lot­tat letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tés­re és tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja az idős­ko­rú­ak figyel­mét, hogy min­dig kér­je­nek iga­zol­ványt a náluk meg­je­le­nő és ügy­in­té­zés­re hivat­ko­zó sze­mé­lyek­től. Elő­ze­tes egyez­te­tés nél­kül lehe­tő­leg ne fogad­ja­nak máso­kat, illet­ve az ide­ge­nek been­ge­dé­se előtt akár tele­fo­non (pl. az önkor­mány­zat fel­hí­vá­sá­val) is ellen­őriz­zék a megjelenőket.