Főoldal » Hírek » Vádemelés a bűnszervezetben költségvetési csalást elkövető önkormányzati képviselővel szemben- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­vel és tár­sa­i­val szem­ben, akik szó­ró­lap­ter­jesz­tés­sel össze­füg­gés­ben okoz­tak 271 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt az álla­mi költségvetésnek.

A vád­irat sze­rint a szó­ró­lap­ter­jesz­tés­sel, műsor­új­ság kiadá­sá­val fog­lal­ko­zó céget irá­nyí­tó férfi a körül­mé­nyek szá­má­ra ked­ve­zőt­len vál­to­zá­sa miatt a pia­con mara­dás és ter­jesz­ke­dés érde­ké­ben elha­tá­roz­ta, hogy lét­re­hoz egy bűn­szer­ve­ze­tet a költ­sé­gek mini­ma­li­zá­lá­sa és az adó meg nem fize­té­se érde­ké­ben. A vád­lot­tak kez­det­ben Csongrád-Csanád, majd a későb­bi­ek­ben Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyék­ben műkö­dő olyan cég­há­lót hoz­tak létre, amely­ben a szó­ró­lap­ter­jesz­tést végző alkal­ma­zot­tak egy részét a lánc alján levő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­hoz jelen­tet­ték be vagy azt meg sem tet­ték. A cég­há­ló alján levő, stró­ma­nok nevé­re íra­tott tár­sa­sá­gok azon­ban adó­be­val­lást nem nyúj­tott be, vagy ha igen, akkor adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gük­nek nem tet­tek ele­get, sze­re­pük a fik­tív szám­lák kiál­lí­tá­sa volt. Tény­le­ge­sen azon­ban a szó­ró­lap­ter­jesz­tést tovább­ra is a sze­ge­di férfi és tár­sai koor­di­nál­ták, a bűn­cse­lek­mény lep­le­zé­sé­re valót­lan tel­je­sí­té­si iga­zo­lá­so­kat állí­tot­tak ki, külön köny­ve­lést vezet­tek, a cég­há­lón keresz­tül átuta­lá­sok­kal átfut­ták a pénzt, majd a juta­lé­kok levo­ná­sa után kész­pénz­ben vissza­jut­tat­ták azt a szer­ve­zet vezetőjének.

A bűn­szer­ve­zet a szó­ró­lap­ter­jesz­tés­sel össze­füg­gés­ben ÁFA adó­nem­ben a 2013. és 2017. évek közöt­ti idő­szak­ban 271 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okozott.

Az eljá­rás a fik­tív szám­lá­kat befo­ga­dó más gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kat is fel­tárt, köz­tük épí­tő­ipa­ri vál­lal­ko­zá­so­kat, 11, az ország több megyé­jé­ben pati­kát üze­mel­te­tő céget, ame­lyek ese­té­ben az 500 ezer és 22  mil­lió forint közöt­ti vagyo­ni hát­rányt az elkö­ve­tők jelen­tős rész­ben a nyo­mo­zás során megtérítették.

A főügyész­ség az ügy­ben össze­sen 18 ter­helt­tel szem­ben emelt vádat külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, míg 9 sze­mély vonat­ko­zá­sá­ban fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés­ről határozott.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.