Főoldal » Archív » Vádemelés a debreceni vasútállomáson alvó sértettet kifosztó nő ellen

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt az ellen a nő ellen, aki a deb­re­ce­ni vas­út­ál­lo­más terü­le­tén kifosz­tott egy alvó sér­tet­tet, egy másik sze­mélyt pedig kizsebelt. 

A vád­lott 2018. ápri­lis ele­jén a haj­na­li órák­ban a deb­re­ce­ni vas­út­ál­lo­más váró­ter­mé­ben oda­ment egy padon alvó fér­fi­hoz, és a zse­bé­ből eltu­laj­do­ní­tot­ta a mint­egy 90.000,-Ft érté­kű mobil­te­le­fon­ját. A készü­lé­ket ezután 3.000,-Ft-ért érté­ke­sí­tet­te a másik vád­lott­nak, aki tudott arról, hogy a tele­fon lopott.

Más­nap az esti órák­ban a deb­re­ce­ni vas­út­ál­lo­más terü­le­tén a 23 éves nő leszó­lí­tot­ta az egyik fér­fit, szol­gál­ta­tá­sa­it fel­ajánl­va simo­gat­ni kezd­te, és eköz­ben ruhá­za­tá­ból ész­re­vét­le­nül magá­hoz vette a férfi közel 90.000,-Ft érté­kű mobil­te­le­fon­ját. A készü­lé­ket később megsemmisítette.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló, tet­tét beis­me­rő nő ellen kifosz­tás bűn­tet­te és kisebb érték­re zseb­tol­vaj­lás útján elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, míg a készü­lé­ket meg­vá­sár­ló külö­nös vissza­eső férfi ellen kisebb érték­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a nővel szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, a fér­fi­val szem­ben maga­sabb mér­té­kű pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Kez­de­mé­nyez­te továb­bá, hogy a bíró­ság a sér­tet­tek által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény­nek adjon helyt.

A bűn­ügyi fel­ügye­let az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény értel­mé­ben egy olyan, a letar­tóz­ta­tás­nál eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés, ami a koráb­bi tör­vény sze­rin­ti a házi őri­zet és a lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom sza­bá­lya­it ötvö­zi. A ter­helt sza­bad moz­gás­hoz és a lakó­hely sza­bad meg­vá­lasz­tá­sá­hoz való jogát kor­lá­toz­za. Az elren­de­lő bíró­ság külön­bö­ző maga­tar­tá­si sza­bá­lyo­kat írhat elő, pél­dá­ul, hogy meg­ha­tá­ro­zott lakást vagy terü­le­tet nem hagy­hat el, vagy bizo­nyos nyil­vá­nos helye­ket nem látogathat.