Főoldal » Archív » Vádemelés a felzsőzsolcai halálos baleset ügyében - fotóval

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 24 éves és egy 21 éves férfi ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt.

2017. feb­ru­ár hó 22-én a reg­ge­li ködös idő­ben a 24 éves vád­lott Fel­ső­zsol­ca bel­te­rü­le­tén, Alsó­zsol­ca irá­nyá­ba köz­le­ke­dett egy sze­mély­ko­csi­val. A vád­lott előtt haladt egy hul­la­dék­gyűj­tő teher­gép­ko­csi, amely­ben a veze­tőn kívül még két sze­mély uta­zott. Velük szem­ben, Alsó­zsol­ca irá­nyá­ból, Mis­kolc irá­nyá­ba ugyan­ezen útsza­ka­szon köz­le­ke­dett a 21 éves vád­lott a kocsi­já­val, amely­nek jobb első ülé­sén egy nő uta­zott, aki nem volt beköt­ve. A 24 éves vád­lott a hala­dá­sa köz­ben utol­ér­te a teher­ko­csit, meg­kezd­te annak elő­zé­sét, de a bal olda­li for­gal­mi sáv­ban halad­va csak 140-150 méter távol­ság­ról ész­lel­te a vele szem­ben köz­le­ke­dő autót, mivel az azt veze­tő 21 éves vád­lott nem hasz­nált tom­pí­tott fény­szó­rót, csak hely­zet­jel­ző lám­pát. A 24 éves vád­lott a vész­hely­zet miatt féke­zett, és bal­ol­da­lon az útpad­ká­ra húzód­va meg­állt. A szem­be­jö­vő 21 éves vád­lott szin­tén féke­zett, de az autó meg­csú­szott, és az ellen­kor­mány­zás követ­ke­zé­ben a füg­gő­le­ges ten­ge­lye körül balra elfor­dul­va átha­ladt a bal olda­li for­gal­mi sávba, és neki­üt­kö­zött az elő­ző­leg az árok­ba húzó­dó teher­gép­jár­mű első részének.

A bal­eset követ­kez­té­ben súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett nő, a vér­zé­ses sokk miatt a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A bal­eset­hez egy­részt az a KRESZ sza­bály­sze­gés veze­tett, hogy a 24 éves vád­lott úgy kezd­te meg a teher­gép­ko­csi elő­zé­sét, hogy a biz­ton­sá­gos elő­zés­hez szük­sé­ges távol­sá­got nem látta be, más­részt a 21 éves vád­lott tom­pí­tott vilá­gí­tás helyett, csak hely­zet­jel­ző lám­pák­kal köz­le­ke­dett, így kevés­bé volt észlelhető.

Az ügyész­ség mind­két vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indítványozott.

Az ügy­ről kiadott koráb­bi rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/halalos-baleset-felsozsolcan#6