Főoldal » Hírek » Vádemelés a férfi ellen, aki a szakítás miatt fel akarta gyújtani albérletüket - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 31 éves férfi ellen, aki 2020 szep­tem­be­ré­ben - mivel élet­tár­sa sza­kí­ta­ni akart vele -, fel akar­ta gyúj­ta­ni közös albér­le­tü­ket.

Az ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az elkö­ve­tés­kor 31 éves férfi 2020 nya­rá­tól élet­tár­sá­val egy sop­ro­ni lakás­ban éltek albér­let­ben. Kap­cso­la­tuk azon­ban foko­za­to­san meg­rom­lott, és mikor a párja be akar­ta fejez­ni, akkor a vád­lott meg­fe­nye­get­te, hogy fel fogja gyúj­ta­ni közös albér­le­ti lakásukat.

Végül a férfi 2020 szep­tem­be­ré­ben, mikor itta­san, egye­dül volt ott­hon nyílt láng­gal meg­gyúj­tot­ta a szek­ré­nyen lévő műanyag virág­csok­rot, a tűz pedig elkez­dett átter­jed­ni a pol­con lévő nej­lon­tás­kák­ra, és füs­tö­lő­re. A ter­helt ezek után távo­zott a lakás­ból, és a lép­cső­ház­ból még tele­fo­non közöl­te élet­tár­sá­val, hogy „Meg­tet­tem, felgyújtottam.”

A ház többi lakó­ja ész­lel­te a lakás­ból kiára­dó feke­te füs­töt, és érte­sí­tet­ték a tűz­ol­tó­kat, vala­mint a vád­lot­tat is meg­ál­lí­tot­ták, aki erre vissza­tért a füst­tel telt lakás­ba, ahol meg­pró­bál­ta elol­ta­ni a tüzet, majd távo­zott. Végül a kiér­ke­ző tűz­ol­tók még egy pohár víz­zel oltot­ták el a műanyag csokrot.

A vád­lott a lakást később kifes­tet­te, és a tűz­ol­tók által a beha­to­lás­kor meg­ron­gált ajtó­ban kelet­ke­zett közel 100 00 forin­tos kárt is meg­té­rí­tet­te a tulajdonosnak.

A ter­hel­tet köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja az ügyész­ség, vele szem­ben – nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Kapu­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.