Főoldal » Hírek » Vádemelés a férfi ellen, aki rendőrtől akart fegyvert szerezni - fotóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fia­tal férfi ellen a Fővá­ro­si Törvényszéken. 

2020.október 2-án dél­után a Készen­lé­ti Rend­őr­ség állo­má­nyá­ba tar­to­zó rend­őrök köz­biz­ton­sá­gi ellen­őr­zés cél­já­ból érkez­tek az egyik buda­pes­ti bevá­sár­ló­köz­pont­nál lévő autóbuszpályaudvarra.

A vád­irat lénye­ge sze­rint ugyan­eb­ben az idő­ben a busz­vég­ál­lo­má­son tar­tóz­ko­dott a húszas éve­i­ben járó férfi is, aki­vel ex-barátnője ekkor közöl­te, hogy koráb­bi sza­kí­tá­su­kat vég­le­ges­nek tekin­ti. A fia­tal­em­ber a hal­lot­tak­tól indu­la­tos lett és kije­len­tet­te, hogy öngyil­kos­sá­got fog elkö­vet­ni, de előt­te lelö­vi a hely­szí­nen lévő rend­őrö­ket is.

15 óra körül több egyen­ru­hát vise­lő járőr is a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­nál vára­ko­zott, ami­kor a férfi a szol­gá­la­ti kis­busz taka­rá­sá­ban meg­kö­ze­lí­tet­te őket.

A vád­lott a neki hát­tal álló egyik rend­őr mögé lépett és meg­pró­bál­ta elven­ni a szol­gá­la­ti lőfegy­ve­rét. A rend­őr a fegy­ver elvé­te­lét meg­aka­dá­lyoz­ta annak elle­né­re, hogy a férfi több­ször olyan erő­vel pró­bál­ta meg azt az őrmes­ter nad­rág­szí­já­ra erő­sí­tett tok­ból kihúz­ni, hogy a tok bőr része elsza­kadt, a tokba épí­tett fém mere­ví­tő pedig eltört.

A rend­őr három kol­lé­gá­ja segít­sé­gé­vel az elkö­ve­tőt föld­re vitte és meg­bi­lin­csel­te, aki kér­dé­sük­re meg­is­mé­tel­te az álta­la koráb­ban mon­dot­ta­kat, misze­rint gyil­kos­ság és öngyil­kos­ság cél­já­ból kísé­rel­te meg a fegy­vert megszerezni.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­té­sül ítél­je a – közel más­fél évig sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt álló – vád­lot­tat vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re és maga­tar­tá­si sza­bály­ként írjon elő a részé­re indu­lat­ke­ze­lé­si terá­pi­án tör­té­nő részvételt.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét rög­zí­tő tér­fi­gye­lő kame­ra fény­kép­fel­vé­te­le a köz­le­mény mel­lék­le­té­ben, az ügy­ben koráb­ban vide­ó­val kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-ferfi-aki-rendortol-akart-fegyvert-szerezni-fotokkal-videoval-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.