Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Vádemelés a férfi ellen, aki vascsővel támadt a rendőrökre - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat a 30 éves férfi ellen a Nyír­bá­to­ri Járás­bí­ró­sá­gon.

A vád­irat sze­rint 2022 júni­u­sá­ban az ittas nyír­sé­gi férfi a segély­hí­vón keresz­tül beje­len­tést tett, azon­ban nem volt meg­elé­ged­ve a meg­tett rend­őri intézkedéssel.

A fel­in­dult férfi kije­len­tet­te, hogy maga oldja meg a sérel­mes­nek tar­tott ügyet, és a már las­san távo­lo­dó szol­gá­la­ti autó nyi­tott abla­kán keresz­tül ököl­lel a rend­őr feje irá­nyá­ba ütött, de a nagy erejű ütés csak a jár­mű­vet talál­ta el.

A rend­őrök a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­ból kiszáll­tak, egyi­kük meg­fog­ta a férfi kar­ját, azért, hogy elfog­ja, a férfi azon­ban egyre agresszí­vebb lett, kirán­tot­ta magát a fogás­ból.  Az elkö­ve­tő az ingat­lan udva­rá­ra mene­kült, majd egy 3 méter hosszú vas­cső­vel a kezé­ben indult meg a rend­őrök felé, miköz­ben bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te őket.

Az egyik rend­őr a férfi táma­dá­sá­tól tart­va elő­vet­te a szol­gá­la­ti marok­lő­fegy­ve­rét, végül a táma­dást az elkö­ve­tő test­vé­re hárí­tot­ta el, aki meg­aka­dá­lyoz­ta fivé­rét abban, hogy a vas­cső­vel az utcá­ra lépjen.

Ezután a férfi elme­ne­kült és a fel­ku­ta­tá­sá­ra tett rend­őri erő­fe­szí­té­sek sem jár­tak ered­ménnyel. A fér­fit 2023 tava­szán euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján Német­or­szág­ban fog­ták el.

Az ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki és sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta letartóztatását.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy – a több­szö­rö­sen bün­te­tett –, jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit a bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­té­sül ítél­je letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re, és köz­ügyek­től eltiltásra.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-gyanu-szerint-rendorokre-vascsovel-tamado-majd-kulfoldre-menekulo-ferfi-fotoval-a-kozponti-nyomozo-ugyeszseg-sajtokozlemenye/.