Főoldal » Archív » Vádemelés a férfiismerősét életveszélyesen megkéselő nővel szemben

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 47 éves solt­szent­im­rei nővel szem­ben, aki tavaly októ­ber 12-én este vesze­ke­dést köve­tő­en fér­fi­is­me­rő­sét saját háza előtt két­szer mell­ka­son szúrta.

A 47 éves nő és fér­fi­is­me­rő­se – az ügy sér­tett­je - hosszú évek óta isme­rik egy­mást, közöt­tük évek­kel ezelőtt rövid érzel­mi kap­cso­lat is fenn­állt. A sér­tett Solt­szent­im­rén idős, beteg, rend­sze­res gon­do­zás­ra szo­ru­ló édes­any­já­val lakott együtt, aki­nek ápo­lá­sát koráb­ban a nő díja­zás elle­né­ben végez­te. Mivel az idős asszony nem volt elé­ge­dett a vád­lott mun­ká­já­val, 2018 szep­tem­be­ré­ben fel­mon­dott neki és másik gon­do­zó­nőt foga­dott fel.

A vád­lott a kere­se­ti lehe­tő­sé­gé­nek elvesz­té­se miatt meg­ne­hez­telt az új gon­do­zó­nő­re, ráadá­sul még fél­té­keny is volt rá, mivel még min­dig sze­ret­te a sér­tet­tet. A vád­lott több­ször kez­de­mé­nyez­te az ügy tisz­tá­zá­sát a fér­fi­vel és az új gon­do­zó­nő­vel, de ők ezt elhá­rí­tot­ták. Emi­att a vád­lott még job­ban meg­ha­ra­gu­dott mind­ket­te­jük­re és egyre töb­bet ita­lo­zott a helyi kocsmában.

2018. októ­ber 12-én este a vád­lott össze­ta­lál­ko­zott a kocs­má­ban a fér­fi­vel, ő azon­ban kitért előle és haza­in­dult. A nő hazá­ig követ­te és mivel a férfi nem akart vele beszél­get­ni, trá­gár sza­vak­kal han­go­san szit­ko­zód­ni kez­dett. Emi­att a férfi a nőt jobb kar­já­nál meg­fog­va távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel. Ekkor a nő egy hir­te­len moz­du­lat­tal a kabát­ja zse­bé­ből egy 12 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést vett ki és azzal köze­pes erő­vel két­szer mell­ka­son szúr­ta a fér­fit. Az első szú­rás várat­la­nul érte a fér­fit, de a máso­dik­nál már keze­it maga elé tart­va véde­ke­zett a szú­rás ellen. Ekkor a nő abba­hagy­ta a táma­dást és érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A sér­tett a szú­rá­sok követ­kez­té­ben a mell­üreg­be hato­ló, de a belső szer­vek sérü­lé­sé­vel nem járó szúrt sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, amely köz­ve­tett élet­ve­széllyel járt.

A bün­te­tett elő­éle­tű nőt az ügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.