Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a fiatalkorú vandálok ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ron­gá­lás vét­sé­ge és cso­por­to­san elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt három fia­tal­ko­rú ellen, akik gyer­mek­ko­rú tár­sa­ik­kal 2017. szep­tem­ber 29-én dél­után Kele­bi­án van­dál módon meg­ron­gál­tak egy lakat­lan épü­le­tet és annak beren­de­zé­si tárgyait.

A 14 éves kele­bi­ai lány két, 15 és 16 éves tom­pai fiú­val, vala­mint hat 14. élet­év alat­ti gyer­mek­ko­rú tár­suk­kal 2017. szep­tem­ber 29-én dél­után egy lakat­lan, kerí­tés­sel rész­ben hatá­rolt kele­bi­ai ingat­lan mel­lett sétál­tak el, ami­kor elha­tá­roz­ták, hogy bemen­nek a házba.

A tom­pai fiúk kife­szí­tet­ték az egyik ablak rácsát, a 16 éves vád­lott bemá­szott. Tár­sai az álta­la kinyi­tott másik abla­kon jutot­tak be a házba, ahol elha­tá­roz­ták, hogy meg­ron­gál­ják az épü­le­tet. A van­dál kis­ko­rú­ak kitör­tek 25 külön­bö­ző mére­tű üveg­fe­lü­le­tet, a gyermek- és fia­tal­ko­rú fiúk meg­ron­gál­tak egy szek­rényt és egy kana­pét, míg a lányok a bejá­rat mel­let­ti fal­fe­lü­let­re szí­nes filc­tol­lal figu­rá­kat és fel­ira­to­kat firkáltak.

Az elkö­ve­tők a ron­gá­lás­sal 282.500 Ft kárt okoz­tak, mely­nek meg­té­rí­té­sét kérte a sér­tett, aki pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

A nyo­mo­zó ható­ság a 14. élet­év alat­ti elkö­ve­tők­kel szem­ben bün­tet­he­tő­sé­get kizá­ró ok, a gyer­mek­kor miatt meg­szün­tet­te a nyomozást.

A járá­si ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rú vád­lot­tak­kal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indít­vá­nyo­zott. A pró­bá­ra bocsá­tás ese­tén a bíró­ság a bün­te­tés kisza­bá­sát pró­ba­idő­re elha­laszt­ja, ha ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a bün­te­tés célja intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­val is elér­he­tő. A fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők a pró­bá­ra bocsá­tás tar­ta­ma alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll­nak, a párt­fo­gó fel­ügye­lő rend­sze­re­sen talál­ko­zik velük és folya­ma­to­san ellen­őr­zi, hogy tör­vény­tisz­te­lő élet­mó­dot folytatnak-e.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság, mint fia­tal­ko­rú­ak bíró­sá­ga fog dönteni.