Főoldal » Archív » Vádemelés a garázda ikrekkel szemben - FOTÓKKAL

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt két bara­nyai férfi ellen, akik az év ele­jén bal­tá­val tör­ték be az idős sér­tett házá­nak ablakait.

A vád­lot­tak egy­pe­té­jű ikrek, akik haj­lék­ta­lan, ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak, állan­dó jöve­de­lem­mel, vagyon­nal nem ren­del­kez­tek, azon­ban koráb­ban gyak­ran dol­goz­tak borért és éle­le­mért a későb­bi, idős korú sértettnek.

2018. feb­ru­ár ele­jén a két test­vér már a dél­előt­ti órák­ban nagy mennyi­sé­gű alko­holt és kábí­tó­szert fogyasz­tott, ami agresszi­ót vál­tott ki belő­lük. A tudat­mó­do­sí­tó sze­rek hatá­sa alatt arról beszél­get­tek, hogy koráb­ban a mun­ka­adó­juk­nak kárt okoz­tak, azon­ban a kár­ral arány­ban nem álló túl­mun­ká­val kel­lett azt ledolgozniuk.

Ezen a vád­lot­tak fel­her­gel­ték magu­kat, maguk­hoz vet­tek egy bal­tát, és kia­bál­va, szit­ko­zód­va elin­dul­tak a sér­tett házá­hoz. Az idős sér­tett ész­re­vet­te a vád­lot­ta­kat, meg­ijedt tőlük, ezért lakat­tal bezár­ta kaput. A tovább­ra is ordí­to­zó vád­lot­tak azon­ban rán­gat­ni kezd­ték a kerí­tést, és beug­rot­tak az udvar­ra.  Itt tovább foly­tat­ták a trá­gár üvöl­tö­zést, fenye­ge­tést, és a náluk lévő bal­tá­val az egyi­kük több­ször ráütött a bejá­ra­ti ajtó­ra, az abla­kok­ra és a lép­cső­re is.

Ami­kor az egyik férfi ész­re­vet­te, hogy cse­lek­mé­nyü­ket töb­ben ész­lel­ték, mez­te­len­re vet­kő­zött, és a hely­szí­nen jelen­lé­vők szeme lát­tá­ra szét­tárt kéz­zel kör­be­for­dult, miköz­ben közöl­te, hogy „ez vagyok!”, ille­tő­leg „kiál­lok bárkivel”.

Ekkor az idő­köz­ben hely­szín­re érke­zett pol­gár­mes­ter fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy öltöz­zön fel, és men­je­nek haza, amit a vád­lot­tak meg is tettek.

A két férfi a kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tást egy bal­tá­val követ­te el, így cse­lek­mé­nyük fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság­nak illet­ve magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­nek minő­sül, amely miatt öt év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.