Főoldal » Archív » Vádemelés a gondatlan pénzmosás elkövetésével gyanúsított szerb férfival szemben- A Csongrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki 2014. máju­sá­ban, miu­tán az elvár­ha­tó körül­te­kin­tést elmu­lasz­tot­ta, bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zó pénz­össze­get vett fel a bankszámlájáról.

A vád­irat sze­rint isme­ret­len sze­mély az inter­ne­ten külön­bö­ző ter­mé­ke­ket hir­de­tett eladás­ra, amely ter­mé­kek való­já­ban nem áll­tak a ren­del­ke­zé­sé­re, célja kizá­ró­lag a ter­mé­kek vétel­árá­nak meg­szer­zé­se volt. A hir­de­tő 2014. máju­sá­ban két vásár­ló­val meg­ál­la­po­dott az adás­vé­tel­ben, a vétel­ár meg­kül­dé­sét banki úton kérte a vevők­től. A vád­lott, isme­ret­len sze­mély kéré­sé­re, 2014. ápri­li­sá­ban, Sze­ge­den bank­szám­lát nyi­tott, amely bank­szám­lát adta meg az inter­ne­ten hir­de­tő eladó a vásár­lók­nak, mint olyan szám­lát, ahová a ter­mé­kek vétel­árát kül­de­ni kell. A két vásár­ló ennek meg­fe­le­lő­en 2014. máju­sá­ban össze­sen mint­egy két és fél mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő eurót kül­dött a vád­lott által nyi­tott bank­szám­lá­ra. A vád­lott ezen pénz­össze­get, két rész­let­ben, a bank­szám­lá­ról fel­vet­te és azt isme­ret­len sze­mély­nek átad­ta, aki­től a vád­lott ezen tevé­keny­sé­gé­ért mint­egy 30.000 – 40.000,- Ft kapott ellen­té­te­le­zés­ként. A vád­irat sze­rint a vád­lott elmu­lasz­tot­ta az elvár­ha­tó körül­te­kin­tést, ami­kor úgy vette fel a szám­lá­ra érke­ző pénz­össze­get és adta át isme­ret­len sze­mély­nek, hogy nem gon­dolt arra, hogy a pénz bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből származik.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a szerb fér­fit gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett pénz­mo­sás vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Sze­ged, 2016. szep­tem­ber 29.

 

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye